Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: materiały drukowane

Czy od 1 czerwca 2005 r. przekazywanie materiałów promujących Gminę nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a także wskazanie, czy przekazanie prezentów typu kubki, serwetki, rzeźby na rzecz firm i instytucji należy objąć tym podatkiem?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając w oparciu o przepisy: art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku .............. z dnia 20.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opoda ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii czy gadżety, których cena jednostkowa nabycia nie przekracza 5,00 zł netto dołączone do gazety wypełniają definicję prezentu o małej wartości, tym samym czy ich przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czynność tą należy udokumentować faktura wewnętrzną VAT.

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 27.10.2005 r. (bez znaku z datą wpływu 28.10.2005 r.) u ...

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w aktualnym stanie prawnym, tj. po nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług dokonanej ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 756), przekazanie w/w materiałów reklamowych i informacyjnych na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem daje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej z dnia 15 września 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy podatek naliczony związany z nabyciem drukowanych materiałów rekla ...

Czy przekazanie rzeczy, na których nadrukowane są znaki towarowe, logo podatnika lub napisy zachwalające towary produkowane przez podatnika, powinno zostać opodatkowane podatkiem VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, 3, 4 oraz ust. 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.08.2005 r., bez znaku, z datą wpływu 12.08.2005 r.,w sprawie udzielenia pisemnej interpretac ...

Czy w związku ze zmianą przepisów art. 7 ust. 3 i ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług od dnia l czerwca 2005r podatnik nabywając tego typu materiały drukowane oraz towary spełniające warunki o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt. 2 ustawy i przekazując je w ramach prowadzonej działalności ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu, jeżeli z tytułu ich wydania nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku należnym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj .Dz. U. z 2005r.Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.06.2005r. (data wpływu do Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego tj. art. 86 ust 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2 ...

Pytanie Wnioskodawcy:Czy w podstawie opodatkowania VAT materiałów reklamowych Spółka powinna uwzględniać wartość usług związanych z przygotowaniem ich projektu?Jeżeli tak, to czy prawidłowe będzie uwzględnienie kosztu nabycia usług projektowania materiałów reklamowych wyłącznie przy ?pierwszym" wydaniu tych materiałów kontrahentom Spółki?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), Nac ...

Czy w związku ze zmianą przepisów art.7 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług od dnia 01 czerwca 2005r. Podatnik nabywając tego typu materiały drukowane oraz towary spełniające warunki o których mowa w art.7 us.4 pkt.2 ustawy i przekazując je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu, jeżeli z tytułuich wydania nie powstaje obowiązek w podatku należnym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art 14 a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.07.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu ) uzupełnionego w dniu 01.08.2005r.( data wpływu do tut. Urzędu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie art.7 ust. 3, art.7 ust.4 pkt.2 ustawy z dni ...

Czy komputer, rzutniki, materiały reklamowe są kosztami prowadzonego przez firmę kursu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, ust. 6, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 16f ust. 3, art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku N. sp. z o.o. z dnia 21.11.2005 r. (...) o ...

a) Czy firmie przysługuje odliczenie podatku naliczonego VAT od zakupu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych? b) Czy za próbkę towaru można uznać pojedynczy produkt będący w ofercie handlowej Spółki np. rolkę folii aluminiowej lub opakowanie torebek śniadaniowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.09.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie art.7 ust. 2 ,art. 7 ust.3,art. 7 ust. 7, art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku ...

Spółka zwraca się z zapytaniem, czy nieodpłatne przekazanie na cele reprezentacji i reklamy drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych stanowi dostawę towarów w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o p.t.u.

Dnia ... marca 2006r. Spółka złożyła w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona zamierza nieodpłatnie przekazywać osobom trzecim kalendarze ścienne na których ...

Generowanie strony w 3 ms