Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kraj trzeci

Czy dokonanie przedpłaty kontrahentowi z kraju trzeciego rodzi obowiązek podatkowy oraz gdzie występuje miejsce opodatkowania z tytułu świadczenia tych usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 7 lipca 2005r. wniosku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego przez Podatnika. postanawia - uznać, że przedstawione przez Podatnika stanow ...

Dotyczy kwestii powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania przedpłaty na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego w związku z nabyciem ww. usług oraz ustalenia miejsca opodatkowania z tytułu świadczenia tych usług.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 27 września 2005r., Nr ZP-II/443-178-136/05, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. UZASADNIE ...

Czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego od importu towarów z kraju trzeciego do składu celnego oraz potraktowanie jako nie podlegającej ustawie o VAT ewentualnie opodatkowanie na zasadzie eksportu, sprzedaży tych towarów ze składu celnego do kraju trzeciego?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 1, 7 i 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu z dnia 06.10.2005 r. znak: US IX/443-45/IG/05 ...

Czy z tytułu powyższych transakcji po stronie Spółki powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług oraz jakie dokumenty powinna wystawić Spółka w celu udokumentowania transakcji dostawy towaru do kraju trzeciego?

Wnioskiem z 08.06.2006 r. (data wpływu 23.06.2006 r.) Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka ma zamiar nabyć towar od kontrahenta niemieckiego. Towar nie zostanie przywieziony na terytorium Polski, lecz dostarczony przez kontrahenta niemieckiego na l ...

Czy wystawiając fakturę VAT ze stawką 22% na kontrahenta - pośrednika na terytorium Polski postępujemy słusznie?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku złożonym przez Fabrykę X w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za prawidłowe stanowisko ...

Jak należy opodatkować w powyżej przedstawionym stanie faktycznym świadczenie w/w usług przez "Spomasz" S.A. ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x złożonym przez Fabrykę X S.A. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za prawidłowe stanowisko Spół ...

Czy zakup towarów na Ukrainie przez spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 1, art. 2 pkt 5, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 4.09.2006 r. dotyczący udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa po ...

Czy spółka transakcję polegającą na zakupie towaru od kontrahenta z Niemiec, który to towar przywożony jest z terytorium Ukrainy przez przewoźnika ukraińskiego, powinna traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie czy import towarów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zmianami / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 grudnia 2006 roku udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy towar zakupiony od kontrahenta z Niemiec ale przywiedziony przez przewoźnika ukraińskie ...

Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług towarów wykorzystywanych przy świadczeniu usług pośrednictwa na rzecz przedsiębiorców z krajów trzecich?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany postanowił:#61623; uznać stanowisko Strony dotyczące możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług wykorzystywanych przy świadczeniu usługi pośrednictwa przy dostawie towarów na rzecz kontrahentów z krajów trzecich, przedstawione w piśmie z dnia....10.2005r. ( data wpływu ), za prawidłowe. Stan faktyczny: Podatnik świadczy u ...

Czy świadczenie usług pośrednictwa, polegających na występowaniu w imieniu i na rzecz przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany postanowił:#61623; uznać stanowisko Strony dotyczące miejsca świadczenia w przypadku świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży paliw, rud, metali oraz chemikaliów przemysłowych, usług pośrednictwa w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, usług pośrednictwa w sprzedaży towarów różnego rodzaju, polegające na występowaniu w imieniu i ...

Generowanie strony w 133 ms