Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cel charytatywny

Czy można odliczyć od dochodu darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościelnych osób prawnych, w przypadku, gdy na udokumentowanie dokonania tej darowiznypodatnik posiada jedynie pokwitowanie jej odbioru?

Wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z zapytaniem: czy ma prawo odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną w 2005 r. na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, w przypadku, gdy na udokumentowanie tej darowizny posiada jedynie pokwitowanie odbioru darowizny przez kościelne osoby prawne. Zdaniem po ...

Czy darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania w pełnej wysokości, bez ograniczeń zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2005r., złożonego w tut. organie podatkowym w dniu 16.08.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w kwestii uznania, iż darowizna na k ...

Czy dochody Jednostki wolne są od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt 4a lit.a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodwym od osób prawnych (tekst jednolity; Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 ze zm.) i czy w tym zakresie nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, jak również składania miesięcznych deklaracji o wysokości dochodu (straty) i wpłacania zaliczek na podatek?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym w dniu 09.02.2006r. wnioskiem datowanym na dzień 08.02.2006r. uzupełnionym pismem z dnia 21.02.2006r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego o ...

Czy można w 2006 r. korzystać z wyłączenia z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych całości wartości darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz kościelnych osób prawnych prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1, i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 13.04.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób f ...

- Czy parafia posiadająca osobowość prawną jest zwolniona z płacenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego z wynajmu garaży ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 25.04.2006 r.(wpływ do tut. Urzędu w dniu 27.04.2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 12.05.2006 r. (wpływ do tut.Urzędu w dniu 15.05.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika, że Parafia Rzymsko - Katolicka nabyła w dniu 19 kwietnia 2006 r. od Urzędu Miejskiego grunty, na ...

Pytanie dotyczy prawa odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2006 rok całej kwoty darowizny przekazanej na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła na podstawie pisemnego pokwitowania odbioru darowizny.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego za pośrednictwem poczty w dniu 28.03.2007r (wpływ do Urzędu 02.04.2007r) uzupełnionego pismem złożonym za pośrednictwem poczty w dniu 30.05.2007r (wpływ do Urzędu 05.06.2007r) w sprawie udzielenia pisemnej interpre ...

Kwota odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 270 ze zm.)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...
Generowanie strony w 28 ms