Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulga sportowa

1. Wydatki na działalność innego podmiotu (w tym przypadku klubu sportowego) nie mogą być potraktowane jako koszty podatkowe poniesione w celu osiągnięcia "własnych" przychodów, tj. przychodów podatnika ponoszącego te wydatki. 2. Odliczenie wydatków na działalność klubów sportowych nie może być uznane jako zwiększenie istniejącego limitu odliczenia darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (10% i 6% odpowiednio w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych), ponieważ odrębne odliczenie na działalność niektórych klubów sportowych nie jest tożsame z zakresem odliczenia darowizn na cele upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 3. Aby podatnik mógł skorzystać z odliczenia, klub sportowy, będący osobą prawną, musi posiadać licencję sportową oraz skupiać co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów. Kwestie licencji klubu sportowego, przyznawanej przez właściwy polski związek sportowy, zostały uregulowane w art. 6 ustawy o sporcie kwalifikowanym.

W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej przekazuję wyjaśnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii obowiązującego od dnia 1 stycznia 2006 r. odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, poniesionych przez podatnika na działalnoś ...

1. Czy klub sportowy spełnia wymogi określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, konieczne dla możliwości skorzystania przez darczyńców z tzw. ulgi sportowej? 2. Co należy zaliczyć do kategorii "wydatków na działalność klubów sportowych"? 3. W jaki sposób należy dokumentować (ewidencjonować) wpłaty dokonane z wyżej powołanych tytułów?

Klub Sportowy jest stowarzyszeniem kultury fizycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej. Przepisy art. 7 tej ustawy stosuje się także do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Kluby takie uzyskują osobowość prawną z chwila wpisania do ewidencji prowadzonej przez właś ...

Czy mogę odpisać od swojego dochodu i rozliczyć w zeznaniu podatkowym za 2006 rok wpłaconą z tytułu członkostwa w klubie sportowym kwotę 540 zł, z czego 300 zł wyniosło wpisowe, zaś pozostała kwota stanowiła składki członkowskie wynoszące 20 zł miesięcznie?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 10 marca 2007 roku, złożonym ...

Generowanie strony w 29 ms