Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: subwencja ogólna


Czy różnice kursowe powstałe przy odsprzedaży waluty, otrzymanej jako refundacja poniesionych wydatków, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, póz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanaw ...

Generowanie strony w 47 ms