Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoc zagraniczna

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2003 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że od 1 stycznia 2003 r. przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwalnia z opodatkowani ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 11.02.2003 r., a uzupełnionym dnia 25.02.2003 r. zapytaniem w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wykonywania zadań finansowanych z zagranicznej pomocy bezzwrotnej informuje, ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 25.03.2003 r. zapytaniem w sprawie naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od umów o dzieło realizowanych w ramach programu „Ariańskim szlakiem przez małą Ojczyznę” finansowanego ze środków Polsko- Amerykańsk ...

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo P.P.U.H „K.” K. Kazimierz, z dnia 22.08.2003r w sprawie przedmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego w związku z wykonywaniem usług w ramach programu PHARE- ODBUDOWA 2001 wyjaśnia: Stosownie do postan ...

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 22 sierpnia 2003 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących wypłat wynagrodzeń dla członków Stowarzyszenia ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej uzyska ...

zakres stosowania 0 % stawki podatku od towarów i usług do świadczenia usług nabywanych w części za środki finansowe z pomocy zagranicznej i w części z własnych środków finansowych.

Zgodnie z § 59 pkt. 1 rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 z późn. zm.) stawki podatku wymienione w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy obniża się do wysokości 0 % dla towarów i usług, o których mowa w § 60-65a. Zgodnie z § 62 ust. 1 obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje ...

Prawo do pomniejszenia podatku należnego w deklaracji VAT-7 za miesiąc listopad 2003r. o podatek naliczony wynikający z faktury, która została wystawiona w miesiącu poprzednim, a zapłata nastąpiła w miesiącu listopadzie 2003r. Przedmiotowa faktura dotyczyła zakupów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, znajdujących się na specjalnie wyodrębnionym rachunku bankowym.

Termin, w którym podatnik realizuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (dotyczy to również zakupów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej) został określony w art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zgodnie z ustępem 3 pkt. 1 i 3a cytowanego artykułu, obniżenie kwoty p ...

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U.Nr 137 poz 926 z późn.zm.), uprzejmie proszę o udzielenie pisemnej informacji i przesłanie wyjaśnień usuwajacych watpliwości jakie nasuwa wykładnia przepisów ustaw podatkowych dotyczących zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tak zwanych środków pomocowych tj.:1) § 67 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz. U Nr 27, poz.268 z późn. zm.)Stan faktyczny: Firma X z siedzibą w Niemczech , w konsorpcjum z m.in. Firmą Y, wygrała przetarg na projekt Rozwó Zasobów Ludzkich w Z w Polsce, realizowany na zlecenie C . Warunkiem przystąpienia do przetargu było przedstawienie ekspertów zarządzających poszczególnymi modułami projektu.Zostałem przedstawiony jako jeden z trzech ekspertów realizujących program (powierzono mi zarządzanie Modulem I projektu). Projekt jest finansowany z tak zwanych unijnych środków pomocowych. Podpisano ze mną wstępną umowę przyrzeczenia uczestnictwa w projekcie. Obecnie w/w firma z siedzibą w Niemczech chce zawrzeć za mną umowę zlecenia na świadczenie usług w zakresie zarządzania I Modułem.Zlecone mi usługi chcę wykonywać w ramach prowadzonej przeze mnie dzialalności gospodarczej.W ramach kontraktu z w/w firmą będę wykonywał usługi bez pobrania należości, tj. czynności o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż beneficjentom programu nie będę wystawiał żadnych faktur, ani też nie będę pobierał od nich żadnego wynagrodzenia. W celu zakwalifikowania wykonywanych przeze mnie usług wystąpiłem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego wŁodzi.W mojej ocenie bez względu na to, czy umowa zlecena z firmą X na świadczenie usług zostanie zawarta w ramach prowadzonej firmy, czy też poza nią (jako osoba fizyczna), to przychody z tego tytułu będą zwolnione z VAT na mocy cyt. wyżej przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dia 22 marca 2002r.

W odpowiedzi na zapytanie Pana z dnia 12.01.2004r. uzupełnione w dniu 27.01.2004r. w części dotyczącej podatku od towarów i usług informuję że zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) czynności o których mowa w art. 2 ust 3 ustawy o podatku od towarow i usług, sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej określ ...

1. Czy mamy prawo ubiegać się o zwrot podatku naliczonego od zakupów towarów i usług sfinansowanych ze środków pomocowych w sytuacji gdy nie wykonamy czynności opodatkowanych i nie wystąpi VAT należny? 2. Czy staniemy sie płatnikiem podatku VAT od dnia następującego po dokonaniu rejestracji w zakresie podatku VAT czy też od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu VAT- R ?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 22.01.2004 r. (data wpływu 27.01.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 12.02.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia: Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22 marca 2002 r. w sprawie wyko ...

- bezzwrotna pomoc zagraniczna a stawka podatku VAT.

Odpowiadając na pismo z dnia 24.10.2003 r. znak: FG-K-75-396/2003, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego oraz z załączonych do pisma dokumentów wynika, że Fundacja w ramach programu pomocy zagranicznej udzieliła ...

Generowanie strony w 21 ms