Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Ochotnicza Straż Pożarna

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług samochodu pożarniczego zakupionego na rzecz Straży Pożarnej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 - 4 w związku z art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.), Naczelnik Urząd Skarbowy w Mławie, postanawia: wydać pisemną interpretację co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko przedstawione we wniosk ...

Czy Ochotnicza Straż Pożarna jest zwolniona z prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 17 ust 1, pkt 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem podatnika wystarczy prowadzenie, opracowanej przez Zarząd Główny Związku OSP RP, książki skarbnika, w którą wpisywane są przychody i rozchody z podaniem daty, kwoty, nr. faktury, kontrahenta oraz numerowanie faktur zgodnie z wpisami we wspominanej książce skarbnika.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm), w związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej z dnia 16.03.2006r. (złożono 16.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od ...

Czy Ochotnicza Straż Pożarna jest zwolniona ze składania deklaracji CIT-2 w związku z art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm), w związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej z dnia 16.03.2006r. (złożono 16.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od ...

Czy Ochotnicza Straż Pożarna jest zwolniona ze składania zeznania rocznego (CIT-8) w związku z art. 17 ust.1 pkt. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm), w związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej z dnia 16.03.2006r. (złożono 16.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od ...

Czy dochody uzyskane ze sprzedaży piwa, papierosów i napojów bezalkoholowych prowadzonej w ramach organizowanych zabaw i festynów, przeznaczone na cele statutowe są opodatkowane, czy zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2006r. (bez numeru) uzupełnione pismem z dnia 31 marca 2006r. (bez numeru) o udzieleni ...

Czy wartość nieumorzonej inwestycji w obcym środku trwałym (likwidowany punkt kasowy)przekazanej jako darowizna na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej można odliczyć od dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia od dochodu przekazanej darowizny w postaci nieumorzonej inwestycji w obcym ś ...

Podatnik ma wątpliwości dotyczące stawki podatku od towarów i usług właściwej dla dostawy samochodu gaśniczego przeznaczonego dla ochotniczej straży pożarnej.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka uczestniczy w przetargu na zakup samochodu gaśniczego zaklasyfikowanego przez Podatnika do grupowania PKWiU 34.10.54-30.1, przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej, który użytkowany będzie przez ochotniczą straż pożarną, a więc przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej. Zamawiającym samochód jest urząd gminy lub starostwo powiatowe, które to podmi ...

Czy sprzedaż działki będącej własnością OSP i przeznaczenie tych środków na rozbudowę wodociągu i budowę drogi jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białobrzegach działając na podstawie art. 216 oraz art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 24 maja 2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 22 czerwca 2007 r. (data wpływu 27 czerwca 2007r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Jaką zastosować stawkę podatku VAT w przypadku, gdy nabywca – Urząd Gminy realizując zadania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym ochrony przeciwpożarowej (utrzymania straży gminnych), dokonuje zakupu towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. Z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.10.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu) uzupełnionego pismem z dn. 16.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego tj. art. 41 us ...

Gmina nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z rozbudowa budynku OSP.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 42 ms