Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi przewozowe

Ze stanu faktycznego, opisanego w w/cyt. piśmie wynika, iż X jest uprawniony do pobierania opłat dodatkowych od osób korzystających z przewozu bez biletu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Wskazano, iż opłaty dodatkowe maja charakter opłat sankcyjnych i w związku z tym Zakład stoi na stanowisku, że nie są one obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), gdyż kwoty tych opłat nie są należne z tytułu sprzedaży usług.

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, udzielona postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 29 kwietnia 2005 r., nr PP-406/28/KR/05 w przedmiocie podatku o ...

Czy świadczenie nieodpłatnie usług przewozu środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletów wolnej jazdy dla pracowników i byłych pracowników, do dokonania których podatnik obowiązany jest zgodnie z Z.U.Z.P., należy uznać za świadczenie na cele osobiste pracowników związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W związku z tym wątpliwości podatnika dotyczą tego, czy podatnik ma obliczać i odprowadzać podatek należny VAT

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 17 marca 2005r. przez Miejski Zakład Komunikacji z siedzibą w …, ul. … wniosku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełnionego pismem z dnia 31 ...

Dotyczy kwestii uznania czy nieodpłatne świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej na rzecz pracowników oraz byłych pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2005r. Nr ZP-II/443-80-61/2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 15 mar ...

Czy kwoty odszkodowań wypłacanych na rzecz klientów Spółki z tytułu utraty lub uszkodzenia przewożonych towarów stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sp ...

Czy kwoty odszkodowań wypłacanych na rzecz klientów Spółki z tytułu utraty lub uszkodzenia przewożonych towarów stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...


Czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone odszkodowanie z tytułu uszkodzenia wagonu będącego własnością innej spółki?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X S.A. z dnia 17 marca 2006r. (data wpływu do Urzędu 20.03.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego. Sprzedaży biletów dokonuje w kasach własnych, jak również za pośrednictwem agentów działających w jej imieniu i na jej rzecz. Strona zamierza wydzierżawić agentom terminale kasowe składające się z komputera i drukarki biletowej, które będą wykorzystywane przez nich (w trybie niefiskalnym) wyłącznie do drukowania biletów. Agenci będą wprowadzali ręcznie dane do systemu pracującego w trybie niefiskalnym, celem zakodowania informacji niezbędnych do wydrukowania biletu. Jednocześnie ta sama transakcja będzie wprowadzana do kasy rejestrującej agenta pracującej w trybie fiskalnym. Z kasy tej będą drukowane paragony/faktury wręczane nabywcom.W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przedstawionym stanie faktycznym dokonując sprzedaży biletów za pośrednictwem agentów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, spełnione zostaną warunki wynikające z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 5 ust. 1 pkt 9 i § 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uzna ...

Czy sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z zastosowaniem przepisów art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jest prawidłowy?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...


Generowanie strony w 117 ms