Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wady

Czy kara umowna z tytułu wad umowy wykonywanej w ramach wspólnego przedsięwzięcia, którą została obciążona Spółka przez grupę energetyczną, a która dotyczy w części partnera konsorcjum a w części Podatnika, w chwili obciążenia notą księgową partnera konsorcjum jego częścią, stanowić będzie dla Spółki przychód podatkowy?

Spółka zawarła w dniu 17 listopada 2003 roku umowę konsorcjum, w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia w postaci zamówienia udzielonego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych przez grupę energetyczną, którego przedmiotem jest wykonywanie usług inkasenckich związanych z obsługą klienta i dystrybucją energii elektrycznej oraz rozliczaniem zużycia gazu na terenie gmin, w okresie od dnia 1.01.2 ...

Czy kwota pierwotnej ceny samochodu wraz z odsetkami, wypłacona klientowi w wyniku wykonania wyroku sądu, stanowi koszt uzyskania przychodu? Czy w sytacji uzyskania rekompensaty w drodze regresu od dostawcy wadliwego samochodu, otrzymana kwota stanowi przychód podatkowy?

W dniu 14.07.2006 r. Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotowy wniosek został następnie uzupełniony w dniach 11.08.2006 r., 20.09.2006 r. i 6.10.2006 r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w lipcu 1997 r. Spółka sprzedała klientowi samochód marki fiat punto za kwotę 33.500,00 zł. Spółka poinformowała, ...

Czy zapłacone kary umowne za nieterminowe wykonanie robót remontowych stanowią koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy w sytuacji identycznych roszczeń jakie Spółdzielnia zgłosiła do Spółki, a które wobec Spółdzielni zgłosili członkowie, otrzymane w wyniku wyroku sądowego kwoty stanowią dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy kwoty wypłacone przez Spółdzielnię członkom Spółdzielni z tytułu zawyżonej wartości przydzielonego im mieszkania stanowią koszt po stronie Spółdzielni w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w oparciu o opisany we wniosku dokument można dokonywać odliczeń w urzędzie skarbowym ( skorzystać z dużej ulgi budowlanej )? Czy w oparciu o opisany we wniosku dokument, X, mógł odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy w opisanym stanie faktycznym Przedsiębiorstwo poprawnie zakwalifikowało opłaty, które zostały poniesione za udzielone gwarancje ubezpieczeniowe, zabezpieczające należyte wykonanie umowy w okresie realizacji robót i usunięcie ewentualnych wad powstałych w przedmiocie umowy w okresie gwarancyjnym tj. 36 miesięcy, licząc od daty odbioru robót do kosztów bezpośrednio związanych z przychodem na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Jaki winien być moment uznania zapłaconej składki za uzyskanie gwarancji ubezpieczonej usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji trwającej 5 lat za koszt podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra F ...

zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku związanego z naprawą dostarczonego towaru, przeprowadzonej przez kupującego na zlecenie i koszt Spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Czy koszt wymiany wadliwych zaworów na niewadliwe jest dla Spółki kosztem podatkowym (wykonawca usługi wystawił fakturę z tytułu wymiany zaworów)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 45 ms