Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Uproszczony Dokument Towarzyszący

Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłacona akcyzą, właściwy dla odbiorcy urząd celny powinien potwierdzić nabycie tych wyrobów na karcie 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2005 roku nr 351000-RPA-91103-81/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa ...

Czy jest mozliwe przemieszczanie cykloheksanu przy dostawie wewnątrzwspólnotowej inaczej niż z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego - a więc tym samym z zapłaconą akcyzą?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Strony dnia 3 sierpnia 2005 roku oraz jego uzupełnienia z dnia 28 września 2005 roku. i 21 października.2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu ...

Czy słusznie podatnik przy nabywaniu towarów z Anglii, wymienionych we wniosku, dokonuje zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów, składa deklaracje AKC-U oraz prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych zharmonizowanych?

Kielce, 2006-04-26 341000-RPA-911- 3/06 P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ? Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 30.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 30.01.2006r.) uzupełnionego w dniu 08.02.2006r., w sprawi ...


Pytanie: Czy, na mocy § 2b pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89 poz.849 z późniejszymi zmianami) dostawa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych może odbywać się z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego?.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 216 § 1, § 2, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2005r. (wpływ do Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 22.12.2005r.) postanawiamuznać za prawidłowe przedstawione stanowisko wnioskodawcy. U z a s a d n i e n i e W dniu 22.12.2005 r ...

1. Jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w przypadku, gdy odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot inny niż ich nabywca, jeżeli nabywca ma siedzibę na terytorium kraju?2. Jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w przypadku, gdy odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot inny niż ich nabywca, jeżeli nabywca ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego?

Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z 22 sierpnia.2006roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu do tut. Urzędu: 25 s ...


Czy wykazywaną w deklaracji AKC-U i zapłacona akcyzę należy również ująć w deklaracji sporządzonej dla podatku akcyzowego AKC-3/AKC-3zh (części C,D i E) i w Informacji o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego AKC-3/A (części C,D,E i F)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 w związku z art. 216 i 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 31.01.2007 r. znak L. Dz. ZE/585/2007, (data wpływu do Urzędu Celnego w Radomiu 31.01.2007 r.), uzupełnionego w dniu 13.04.2007r. znak L. Dz. ZE/798/2007 w sprawie udzielen ...

Termin zapłaty podatku z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzą zapłaconą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 19 ms