Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin do załatwienia sprawy

Spółka zawarła z Bankiem umowę długoterminową, której elementem istotnym było udzielenie kredytu w złotych, indeksowanego kursem waluty zagranicznej, w formie linii kredytowej.Zdaniem Strony cechy umowy świadczą o tym, że posiada cechy umowy kredytu oraz kontraktu terminowego do którego zastosowanie będzie miał art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. , Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.09.2005r. Sp. z o.o. "K", na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 11.08.2005r., Nr 1435/DP1/423-59/ ...

dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - tzw. milczącego przyjęcia

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 7.04.2006 r., znak: I US. XV111415144106, w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. W dniu 29 ...


Czy należności wypłacane w związku z zawartą umową licencyjną podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16 listopada 2006r. wniesionego przez ...... na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 6 listopada 2006 r. Znak: ......stwierdzające że stanowisko ..... przedstawione we wniosku z d ...

czy korzystając ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej ma prawo dokonać likwidacji środka trwałego, którego wartość została zaliczona do kwalifikowanych kosztów inwestycji przed upływem 5 lat od daty wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych bez konieczności pomniejszania kwalifikowanych kosztów inwestycji o wartość zlikwidowanego środka trwałego.

DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 09-03-2007 r. Sp. z o.o. „L” wniesionego na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 28-02-2007 r. Nr 1473/818/KDO/423/43/06/EK ...

Generowanie strony w 43 ms