Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: posiadacz samoistny

Czy ma zastosowanie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w przypadku, gdy przedsiębiorcy uzywaja w swojej działalności gospodarczej lokal użytkowy, którego cena wynikająca z przedwstępnej umowy sprzedaży została w całości już zapłacona, a z przyczyn od nich niezaleznych, nie sporządzono dotychczas aktu notarialnego, przenoszącego na podatników własność odrębnego lokalu, wraz z przynależnym do niego gruntem, a wyłącznie umowę użyczenia ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01-12-2005 r. stwierdza, że użytkowanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lokalu użytkowego, którego cena wynikająca z umowy ...

Czy otrzymane kwoty od samoistnego posiadacza za bezumowne korzystanie z nieruchomości podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia ........, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 31 marca 2006r. Nr III-1/415-8/06 dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie zasługuje na ...

Czy chwila przeniesienia własności niezabudowanej nieruchomości, na podstawie umowy, w której nie zaznaczono, w jakim momencie i w jaki sposób nastąpi wydanie nieruchomości nabywcy jest tożsama z chwilą objęcia tejże nieruchomości w posiadanie samoistne przez nabywcę i jako taka powoduje powstanie po stronie właściciela obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

P O S T A N O W I E N I E : Wójt Gminy Lubicz działając na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.12.2006r.) o udzielenie informacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości w indywidualnej ...

Czy w świetle postanowień art. 112, art. 114 w związku z art. 107, art. 108, art. 109 ustawy – Ordynacja podatkowa, na Wnioskodawcę może być przeniesiona odpowiedzialność z tytułu zaległości podatkowych jego kontrahenta, z którym równocześnie Wnioskodawcę łączy umowa dzierżawy obiektu, w którym prowadzona była działalność produkcyjna, w sytuacji gdy:1. wnioskodawca w zwróconym przez dzierżawcę obiekcie podejmie taką samą produkcję, a nadto2. wnioskodawca zatrudni na zasadzie porozumienia między zakładami dotychczasowych pracowników kontrahenta?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu M ...

Czy spółdzielnia, która nie jest właścicielem gruntu i trwale związanego z tym gruntem budynku, tylko ich samoistnym posiadaczem dokona sprzedaży nieruchomości, czy w tym przypadku przedmiotem sprzedaży będą nakłady poniesione przez spółdzielnię na tę nieruchomość?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Generowanie strony w 9 ms