Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Unia Europejska (Wspólnota Europejska)

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2003 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że od 1 stycznia 2003 r. przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwalnia z opodatkowani ...Firma X w Łodzi jest dostawcą usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2001 „Promocja Zatrudnienia - Rozwój Zasobów Ludzkich". Czy umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi zaangażowanymi w realizację projektu będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

W odpowiedzi na pisemne pytanie z dnia 24.02.2004 r., a uzupełnione 9.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (D. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dotyczących zwolnienia z opodatkowania dochodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy, w związku z art. 14a § 1 ustawy ...

Czy podatnik może ubiegać się o zwrot podatku naliczonego w przypadku, gdy dokona zakupu towarów i usług za środki finansowe inne niż te, które znajdują się na wyodrębnionym koncie bankowym (środki własne organizacji, a także pozyskane w inny sposób, np. pożyczki, kredyty) lecz zakup towarów i usług jest dokonywany w ramach przyznanej dotacji i podpisanej już umowy na realizację konkretnego projektu ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. bez znaku, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew informuje: Podatnicy dokonujący zakupu towarów i usług lub lub importu towarów za środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, mogą pod pewnymi warunkami korzystać z przywilejów ...

- w sprawie odliczenia podatku naliczonego i rozliczenia podatku należnego przy realizacji inwestycji współfinansowanej z programu phare Unii Europejskiej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na otrzymane w dniu 13.10.2003 r. pismo wyjaśnia: Ze złożonego pisma wynika, iż Fundacja jest w okresie realizacji inwestycji współfinansowanej z programu Phare Unii Europejskiej. Inwestycja polega na modernizacji istniej ...

Jakie jest miejsce świadczenia usług transportowych (towarowych) jeśli firma świadczy usługi dla krajów członkowskich UE i czy sprzedaż wewnątrzwspólnotową tych usług wykazuje się w deklaracji VAT?

W art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /Dz.U. Nr 54, poz. 535 / określono, że w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości z zastrzeżeniem art. 28 tejże ustawy. W artykule tym przewidziano zasady opodatkowania usług przy przewozie towarów w ramach tzw. „wewnątrzwspólnotowej usł ...

Przedmiotem pytania zawartego w piśmie Podatnika jest rejestracja Podmiotu jako podatnika VAT UE w myśl art. 97 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Podatnik stwierdza, iż zajmuje się organizacją zjazdów oraz wystaw. Jego kontrahentami i są zarówno firmy krajowe jak i zagraniczne, natomiast usługi wykonywane są na terenie Polski. Podmiot stwierdza ponadto, iż świadczone przez niego usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej nie mieszczą się w definicji dostaw wewnątrzwspólnotowych.

W świetle art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zwanej dalej ustawą, Podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o za ...

- w sprawie sposobu rozliczenia wydatków sfinansowanych częściowo z programu PHARE.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie pismem z dnia 25.02.2004 r., znak: US-I/4115-6/04, w sprawie sposobu rozliczenia wydatków sfinansowanych częściowo z programu PHARE. Ze ...

- w sprawie obowiązku złożenia druku VAT-RUE i zgłoszenia wykonywania działalności w zakresie transportu dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Odpowiadając na pismo z dnia 20.04.2004 r. w sprawie obowiązku złożenia druku VAT-RUE i zgłoszenia wykonywania działalności w zakresie transportu dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie wyjaśnia co następuje. Zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) czynni podatnicy podatku ...

Generowanie strony w 6 ms