Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi naprawy pojazdów samochodowych

Czy zgodnie z art. 109 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług w celu udokumentowania terminu wynikającego z art. 12 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy wystarczy prowadzić ewidencję przyprowadzenia pojazdu do naprawy i odebrania przez pracownika kontrahenta pojazdu już naprawionego zawierającą:- datę przyjazdu pojazdu,- markę pojazdu,- nr rejestracyjny pojazdu, - nr nadwozia pojazdu- datę wyjazdu pojazdu.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 września 2005 roku (wpływ do Urzędu dnia 22 września 2005 roku) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Czy termin wynikający z art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług liczony jest od dnia zakończenia usługi do dnia wywiezienia pojazdu, czy od dnia przyjechania pojazdem do naprawy do dnia wywiezienia pojazdu.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 września 2005 roku (wpływ do Urzędu dnia 22 września 2005 roku) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Czy partycypacja podatnika w pokryciu wydatków związanych z zakupem części do samochodu w ramach naprawy pogwarancyjnej jest kosztem uzyskania przychodu?

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, która zajmuje się między innymi handlem i naprawami serwisowymi samochodów danej marki. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka realizuje również naprawy pogwarancyjne, w ramach których pokrywa część kosztów na zakup części. Natomiast pozostałą kwotę pokr ...

Czy wystawiając fakturę za wykonanie usługi napraw samochodów ? z wykorzystaniem własnych części - dla nabywców, którzy posiadają numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku od wartości dodanej, nadany przez państwa członkowskie Unii Europejskiej można uznać, iż usługa ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce oraz, czy zasadne jest zastosowanie łącznie stawki ?np? dla wykonanej usługi oraz zużytych części niezbędnych do jej prawidłowego wykonania?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz.U z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 20.12.2005r. /data wpływu do tutejszego organu 27.12.2005r./ stanowisko Strony dotyczące opodatkowania usługi napraw pojazdu dla nabywców posiad ...

Czy udział w cenie zakupu części w przypadku napraw pogwarancyjnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i czy w związku z tym przysługuje odliczenie całego podatku VAT naliczonego z tego tytułu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02. 11. 2005 roku (data wpływu 04. 11. 2005 r.) „A P” – J.G. i A.G. Spółka Jawna Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Podatnik (leasingobiorca) korzysta z samochodu ciężarowego na podstawie umowy zawartej z leasingodawca. W trakcie użytkowania doszło do wypadku, po którym przyznane zostało odszkodowanie. Podstawę do ustalenia kwoty odszkodowania stanowiła faktura VAT wystawiona dla Spółki przez podmiot dokonujący naprawy. Właścicielem samochodu, ubezpieczającym oraz ubezpieczonym jest jednak leasingodawca. Czy wynikający z faktury, za remont samochodu i zapłacony przez Spółkę podatek VAT stanowi podatek naliczony podlegający odliczeniu?

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 26 października 2005 r., Nr PP/443-111-1-BS/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ...

Czy przysługuje prawo pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanej faktury za naprawę uszkodzonego w trakcie kolizji leasingowanego samochodu, który objęty był dobrowolnym ubezpieczeniem AC?

Jak wynika z treści wniosku, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wykorzystuje Pan samochód osobowy marki Peugeot, który jest użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, zawartej z Europejskim Funduszem Leasingowym. Samochód ten został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej. Firma, która będzie dokonywała naprawy uszkodzonego środka transportu, wystawi fakturę za wykonaną usługę ...

Z jaką stawką należy wystawić fakturę w przypadku sprzedaży usług serwisowych - naprawy samochodów dla kontrahentów z kraju UE posiadających NIP UE(samochody wyjeżdżają na własnych kołach) i jakie dokumenty są wymagane?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2005r. (data wpływu do Urzędu) uzupełnionego pismem z dnia 22.07.2005r.(data wpływu do Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego tj. art. 28 ust.7 i 8 ustawy z dnia 1 ...


Dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego z faktury za naprawę uszkodzonych samochodów.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku złożonym w dniu 27.12.2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 23.03.2006 r. Spółka z o. o otrzymuje zlecenia na wykonanie usług transportu samochodów osobowych i ciężarowych ( towarów ).Wykonanie usług transportowych zleca podwykonawcom. W trakcie wykonania usług dochodzi do uszkodzeń samochodów (towarów ), które są naprawiane przez dealerów.Za ...

Generowanie strony w 19 ms