Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ocena stanu faktycznego


Czy brak podania przez podatnika we wniosku własnego stanowiska w sprawie, skutkuje pozostawieniem tego wniosku bez rozpatrzenia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm., ost. zm. Dz. U. Nr 143 , poz. 1199) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Pani "X" z dnia 21 grudnia 2005r., na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach z dnia 8 grudnia 200 ...

1. Zgodnie z art. 174 ustawy z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – oparcie skargi kasacyjnej może nastąpić na następujących podstawach: - naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; - naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 2. W ocenie NSA skarżący wnosząc skargę kasacyjną - stawiając zarzut naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię - powinien wskazać na czym polega błąd w wykładni konkretnego przepisu popełniony przez sąd przy dokonywaniu oceny zgodności z prawem przedmiotu zaskarżenia i wskazać właściwą zdaniem skarżącego wykładnię. Przy formułowaniu zarzutu naruszenia prawa materialnego przez jego niewłaściwe zastosowanie należy przedstawić Sądowi zarzut naruszenia prawa procesowego w odniesieniu do zakwestionowanej przez Sąd oceny stanu faktycznego dokonanej przez organy podatkowe. Skarga kasacyjna nie spełniająca powyższego - nie zasługuje na uwzględnienie.

Wyrokiem z 18 października 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 1287/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Syndyka Masy Upadłości Spółki „V." w Bielsku-Białej na decyzję Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w Bielsku-Białej z 9 czerwca 2003 r. Nr PBB1/4218-29/03 w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r., uchylił tę ...


dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.02.2006 r., znak: PUS.II423183-2105, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 29.11. ...


1. Skoro WSA nie kontrolował legalności zastosowania przez organy podatkowe określonych przepisów, a w treści skargi kasacyjnej brak uzasadnienia, w jaki sposób sąd I instancji naruszył te przepisy, tak gdy chodzi o błędną wykładnię, jak niewłaściwe ich zastosowanie, NSA pozbawiony został możliwości kontroli kasacyjnej tak sformułowanych zarzutów. 2. W sytuacji, gdy przyjęty przez sąd I instancji stan faktyczny sprawy, ustalony przez organy podatkowe, nie wypełniał dyspozycji określonych norm, przepisy te nie był podstawą zaskarżonego rozstrzygnięcia podatkowego, a ich zastosowanie nie znajdowało uzasadnienia w zebranym materiale dowodowym na etapie postępowania podatkowego,nie można twierdzić, że sąd ten uchybił ich treści. 3. Dyspozycja normy art. 106 § 3 u.p.p.s.a. nie daje podstaw do tego, by żądać przeprowadzenia przed wojewódzkim sądem administracyjnym postępowania dowodowego wskazującego na istnienie nowych okoliczności faktycznych, których strona nie podnosiła w toku postępowania podatkowego, uznając je za nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Skoro zatem nie zarzucono skutecznie przed WSA naruszenia przez organy podatkowe przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na ustalenie stanu faktycznego, Sąd ten zmuszony był przyjąć stan faktyczny za ustalony prawidłowo i poddać analizie jego subsumpcję.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15.03.2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, w sprawie o sygnaturze akt I SA/Rz 151/04, oddalił skargę S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 8.04.2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r. Zaskarżoną do sądu administracyjnego decyzją utrzymano w mocy rozst ...

W pytaniu zawartym we wniosku Podatnik zwrócił się o wyjaśnienie czy w sytuacji przejęcia przez Sp. z o.o. "A" spółek Sp. z o.o. "Z-G" oraz Sp. z o.o. "Z-M" zakończy się rok podatkowy spółek przejmowanych i Sp. z o.o. "A" jako ich następca prawny będzie mieć obowiązek złożenia urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym przez poszczególne spółki przejęte.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 §1 pkt 1 i art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.10.2006r. Sp. z o.o. "A" wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 18.09.2006r., Nr 1472/ROP1 ...

dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 26.06.2006 r., znak: I US.XVII/415/72/06, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. ...

Czy w przypadku przewalutowania środków uruchomionych w ramach kredytu z EURO na PLN poza granicami Polski Spółka mogłaby rozliczać zrealizowane różnice kursowe do celów wyliczenia podatku dochodowego od osób prawnych ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w wynika rozpatrzenia zażalenia "E." sp. z o.o. w K., na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 9.01.2006 r., znak: OG-005/171/PDI-423/20/2005 w sprawie interpretacji prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ro ...

Generowanie strony w 85 ms