Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty ogólnozakładowe

Czy Spółka prawidłowo postąpiła ustalając w zeznaniu CIT-8 za rok 2004 koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do przychodów przyporządkowanych do 2004r. oraz przychodów zgodnie z terminem płatności przyporządkowanych do 2005r? Czy w związku z tym, że nie ma mozliwości powiązania poniesionych kosztów uzyskania przychodów dotyczących wywozu i unieszkodliwiania odpadów z konkretnymi przychodami zaliczonymi zgodnie z terminem płatności faktury do roku 2005 należy te koszty zaliczyć do roku podatkowego 2004 ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem Nr L.dz. D/1371/05 z dnia 07.10.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 25.10.2005r. (data wpływu 26.10.2005r.) w sprawie interp ...

W jakim momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty pośrednie i koszty ogólnozakładowe? W jaki sposób dokonać podziału kosztów pośrednich i ogólnozakładowych dotyczących działalności zwolnionej z opodatkowania i podlegającej opodatkowaniu, dla prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, w przypadku, gdy uzyskany przychód dotyczy tylko działalności zwolnionej z opodatkowania?

W dniu 18 stycznia 2006r. Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka dotychczas realizowała działalność w zakresie budowy mieszkań na wynajem, a całość dochodów przeznaczała na cele utrzymania zasobów mieszkaniowyc ...

Czy w stosunku do otrzymywanych od kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium Niemiec, na rzecz którego świadczone są usługi na ruchomym majątku rzeczowym, opłat z tytułu niewykorzystania w pełni zdolności produkcyjnych zastosowanie będzie miała zasada, że podatek od towarów i usług należny z tego tytułu rozliczy nabywca?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko podatnika Spółdzielni X przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2006 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 05.01.2006 r. o udzielenie interpretacji, co do zakresu i ...

W jaki sposób rozliczyć koszty ponoszone przez spółkę, np. ogólne koszty zarządzania, które są zwązane z działalnością spółkitj. ochrony transportu, leasingu, energii elektrycznej, telekomunikacyjne, które można połączyć zarówno z przychodem zwolnionym jak i opodatkowanym podatkiem dochodowym?W jaki sposób stalić podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sporządzonym w dniu 29 marca 2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zatosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie: o potwierdzenie, czy ...

Jakie jest miejsce świadczenia dla usług w przypadku zakupu usług doradztwa finansowego i prawnego od podmiotów zagranicznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak: RN-1/AS/05/777 z dnia 22.07.2005 r., (doręczonego w dniu 05.08.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem usług "due dilligence", czyli badania kondycji prawnej, technicznej i finansowej podmiotu oraz usługi doradztwa finansowego i prawnego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak: RN-1/AS/05/777 z dnia 22.07.2005 r., (doręczonego w dniu 05.08.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...
Czy Spółka prawidłowo stosuje metodę zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wartości nabytych materiałów biurowych i reklamowych przeznaczonych do zużycia na własne potrzeby dopiero z chwilą wydania ich z magazynu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. - Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie ...

Generowanie strony w 166 ms