Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udostępnianie nieruchomości

Dotyczy opodatkowania kwoty otrzymywanej od Gminy Miasta Torunia za udostępnianie nieruchomości.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 27 września 2005 roku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w związku z wątpliwo ...

Czy istnieje obowiązek ustalenia przychodu w przypadku nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele społecznie użytecznie?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym w dniu 01.02.2006r. wnioskiem ... z siedzibą ... w sprawie interpretacji prawa podatkowego o zakresie zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lute ...

Opodatkowanie nieruchomości nieodpłatnie przekazanej na cele oświaty?

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.), Prezydent Miasta Gliwice stwierdza, że stanowisko Zgromadzenia przedstawione we wniosku (bez nr) z dnia 29.08.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 19.09.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Czy publiczny zakład opieki zdrowotnej, który otrzymał od Skarbu Państwa do nieodpłatnego użytkowania zabudowane nieruchomości winien corocznie ustalać przychód podatkowy z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2006 r. (...) w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy publiczny zakład opieki zdrowotnej, który otrzymał od Skarbu Państwa do nieodpłatnego użytkowania zabudowane nieruchomości winien corocznie ustalać przychód podatkowy z tytułu otrzym ...

Dot. opodatkowania budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez inne podmioty gospodarcze (dzierżawców SPZOZ).

Na podstawie przepisu: -art. 14a § 1, 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustowa postanawia udzielić następującej interpretacji: - budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nierucho ...


Czy wartość nieruchomości zabudowanych otrzymanych od Wojewody przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej , tworzących fundusz założycielski i przekazanych zakładowi w nieodpłatne użytkowanie kwalifikuje się do przychodu ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U.z 2005 r. Nr 8 ,poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2006 roku, który wpłynął do tutejszego organu dnia 03.04.2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob ...

Czy kwoty stanowiące równowartość czynszu wynikającego z umowy użyczenia pomieszczeń podpisanej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej nie stanowią przychodu zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia do przychodów podatkowych równowartości czynszu wynikającego z umowy użyczenia pomie ...

Czy ww. umowy użyczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2006r. nr OSR.II.SS.0717/30/2006, w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe. UZASADNIENIE ...

Czy użytkowanie środków trwałych w postaci nieruchomości będących własnością organu założycielskiego (samorząd województwa) stanowi dla jednostki budżetowej przychód z tytułu świadczeń odpłatnych lub częściowo odpłatnych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie działając na podstawie art. 14a § 1-4, art. 14b § 1-2 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.01.2006 r. (data wpływu 24.01.2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawi ...

Generowanie strony w 39 ms