Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: terytorium państwa trzeciego


Czy usługi wykonywane na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium USA, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 74.13 oraz 74.14, są objęte zakresem opodatkowania wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zawartego w piśmie z dnia 17.06.2005 r. (data o ...

Czy podlega opodatkowaniu VAT w Polsce (odrębnie od wykonywanej usługi reklamowej) wydanie materiałów reklamowych i próbek produktów leczniczych w ramach usług, wykonywanych na podstawie Umów o świadczenie kompleksowych usług reklamowych, zawartych z zagranicznymi kontrahentami, mającymi siedzibę zarówno w państwach, należących do Unii Europejskiej, jak i w państwach spoza Unii i czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z nabycia materiałów reklamowych oraz próbek, związnych ze świadczeniem w/w usług na rzecz w/w kontrahentów?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 27 ust.3 i ust.4 pkt 2, art. 86 ust.8 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.04.2005r. P. ...


Sprzedaż poza granicami kraju, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, a prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej określania przysługującej kwoty zwrotu podatku związanego z dostawami energii ...

Czy usługi transportu międzynarodowego polegające na przewozie towarów z Polski do krajów nie będących krajami Unii Europejskiej są opodatkowane stawką w wysokości 0% na całej trasie transportu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanaw ...

W którym kraju powinien być odprowadzony podatek VAT z tytułu wykonywania usług leśnych świadczonych przez polskiego podatnika na terenie Niemiec?

POSTANOWIENIEw sprawie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowaniaprzepisów prawa podatkowego Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, dot ...

Gdzie jest miejsce świadczenia usługi projektowania związanej z nieruchomością położoną w Moskwie oraz w jaki sposób należy udokumentować i opodatkować przedmiotową usługę jeśli jest ona wykonywana na rzecz podmiotu z Polski?

Strona w złożonym piśmie informuje, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, wykonuje projekt budowlany oraz projekt wykonawczy służący realizacji inwestycji położonej w Moskwie. Zleceniodawcą usługi jest polski podmiot. Zdaniem wnioskodawcy usługa projektowania zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usługi związanej z nieruchomością ...

Wniosek dotyczy usług wyświetlania (pokazów) filmów fabularnych poza terytorium Polski.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od towar ...

Czy wystawiając fakturę za wykonane przez Stronę roboty budowlane na terenie Francji, Strona ma prawo dokumentować sprzedaż jako niepodlegającą podatkowi od towarów i usług w Polsce, a rozliczenie podatku nastąpi przez nabywcę usługi?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postana ...

Generowanie strony w 28 ms