Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokumentowanie

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 5 marca 2003 r. uzupełnione pismem z dnia 17 marca 2003 r. odnośnie opodatkowania podatkiem VAT odszkodowania wypłaconego Podatnikowi przez pracownika za niedobory powstałe w wyniku niedbałości o powierzony towar - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach up ...

Jaka jest wysokość stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług związanych z wykonaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej na „Rewaloryzację drzewostanu zabytkowego Parku Miejskiego" zakwalifikowanych do grupowania PKWiU 74.20.52-00.00?

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszego Urzędu z dnia 2003.10.17 nr (...) uzupełnione pismem z dnia 31.10.2003 (data wpływu 06.11.2003) w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług związanych ...

Pytanie dotyczy zasad ewidencjonowania na kasie fiskalnej i sposobu dokumentowania przez ZLECENIOBIORCĘ usług pośrednictwa, świadczonych na podstawie zawartej umowy w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY, przedmiotem których jest sprzedaż umów serwisowych w ramach Formuły Non Stop (sprzedaż dodatkowej GWARANCJI).

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualny ...

Jaka jest możliwość zaliczenia wierzytelności przysługującej Spółce z tytułu nie zapłaconej faktury przez zagranicznego kontrahenta do wierzytelności nieściągalnych, a w konsekwencji do kosztów uzyskania przychodów ?

Odpowiadając na pismo z dnia 9 lutego 2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 24 lutego 2004 r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 ...

Przedstawiono następujący stan faktyczny: W 2004 roku dokonała Pani zakupu okien i drzwi, na dowód czego posiada Pani faktury VAT. Postawione zostały następujące pytania: 1. Czy będzie można odliczyć od podatku wydatki poniesione w związku z zakupem okien i drzwi? 2. Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu skarbowego, aby móc skorzystać z odliczenia ww. wydatków ?

W odpowiedzi na Pani pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm./ informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), wydatki o których mowa w ...

Eksport usług - stawka podatku, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, dokumenty potwierdzające realizację usługi eksportowej, kasy rejestujące.

Podatnik w ramach prowadzonej działalności zawarł wstępną umowę z kontrahentem z zagranicy na świadczenie usług w zakresie konserwacji samochodów. Usługi byłyby świadczone u klienta, na terenie Niemiec. Podatnik w dniu 04.02.2003 r. dokonał w tut. Urzędzie Skarbowym rejestracji dla celów podatku od towarów i usług oraz dla celów podatku dochodowego (zasady ogólne). Zapytanie Podatnika dotyczy zasa ...

Czy właściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej mogą skorzystać z prawa do zmniejszenia podatku dochodowego z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej udokumentowanych zaświadczeniem wydanym przez wspólnotę o wysokości wpłat na spłatę kredytu z rachunku bieżącego przeznaczonego na remont i modernizację kotłowni węglowej na olejową znajdującą się w części wspólnej budynku

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.03.2004 r. w sprawie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pytanie wspólnoty mieszkaniowej, czy właściciele lokali mieszkalnych mogą skorzystać z odliczenia od podatku w 2003 r. z ...


Jaki dokument stanowi podstawę do dokonania odliczenia podatku naliczonego w przypadku zaginięcia karty SAD 1A?

Zgodnie z art. 194 § 1 i 2 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. Dotyczy to także dokumentów urzędowych sporządzonych przez inne jednostki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów są uprawnione do ich wydawania. Ustawodawca w ustawie z dnia 8 st ...

W opinii Podatnika przy świadczeniu powyższych usług nie będzie on miał obowiązku wystawiania klientom-osobom fizycznym co miesiąc faktur VAT z tyt. pobieranego abonamentu. Natomiast Podatnik ma wątpliwość na jakiej podstawie powinien odprowadzać podatek VAT.

Stan faktyczny Podatnik zamierza podjąć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług dostępu do internetu (PKWiU 64.20.1). Ocena prawna stanu faktycznego Generalny obowiązek podatników podatku od towarów i usług wystawiania faktur stwierdzających w szczególności sprzedaż towarów, jej datę, cenę jednostkową bez podatku, wartość sprzedaży, kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotycz ...

Generowanie strony w 2 ms