Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartości

Czy w przedstawionym stanie faktycznym zastosowany sposób ustalania wartości początkowej zakupionego środka trwałego jest zgodny z przepisami art. 16g ust. 1, 3 i art. 16h ust. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak ZW/DHF/5629/05 z dnia 9.08.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 9.08.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ...

Czy zwrot przez właściciela budynków i budowli nakładów poniesionych na ich wybudowanie i remonty , o zwrot których to nakładów wystąpił posiadacz samoistny (nie będący właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym gruntu), stanowi podwyższenie wartości środka trwałego i czy w związku z tym tak podwyższona wartość podlega odpisom amortyzacyjnym czy też zwróconą wartość nakładów w całości należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu prawa podatkowego ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanawia stanowisko zawarte we wniosku z dnia 21.07.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Czy przekazanie udziałów spółki zależnej w miejscu należnego wynagrodzenia członkom zarządu będzie czynnością podlegającą regulacji ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia: 26.07.2005 r., doręczonego do tut. Urzędu w dniu: 28.07.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...


Nieodpłatne przekazanie klientom i pracownikom kompletu ręczników o wartości 55 zł netto

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Jakie długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spółki wnoszącej aport należy uwzględnić przy ustalaniu wartości firmy w Spółce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Jeżeli spójka osobowa zdecyduje się na sprzedaż Nieruchomości, czy uzyskany przychód może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu, w wysokości wartości Nieruchomości uwzględnionej w akcie notarialnym dokumentującym wniesienie wkładu do spółki osobowej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane przez spółkę osobową przed sprzedażą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w przypadku zbycia przez Spółkę przedmiotowego budynku, kosztem uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, będzie wartość nominalna udziałów wydanych za ten składnik majątkowy, która to wartość odpowiadać będzie rynkowej wartości budynku z dnia aportu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy określone wartości ekonomiczne (wierzytelności), jakie uzyskał Wnioskodawca w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związane z wpłatą zaliczek przez Spółkę X na poczet nabycia usług obcych (np. w środkach masowego przekazu) koniecznych do wykonania usług na rzecz klientów, czy też wartości zakupionych usług obcych koniecznych do wykonania usług na rzecz klientów, z uwagi na przejęcie praw i obowiązków w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Nieodpłatne przekazanie towarów, które nie są prezentami o małej wartości, stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 93 ms