Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż odpadów poprodukcyjnych

-jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży wyrobów (elektrody EEG, przewody EEG, czepki EEG) i odpadów poprodukcyjnych oraz przy świadczeniu wskazanych usług naprawy i regeneracji.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 28 września 2005 roku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w związ ...


Czy dochody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych zalicza się do dochodów zwolnionych od podatku dochodowego, w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14B § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 06.09.2006r., znak US.PD/423-21/JG/06, w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawny ...


Czy nadwyżka inwentaryzacyjna wyrobów strefowych powstała w wyniku błędnego przeliczenia produkcji przekazanej na magazyn wyrobów gotowych jest przychodem strefowym ? Czy sprzedaż odpadów poprodukcyjnych tj. złomu płytkowego wytwarzanego na terenie strefy jest przychodem strefowym ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 4.06.2007 r. (data wpływu do Urzędu: 6.06.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresi ...

Czy sprzedaż odpadów, zawierających toluen, podmiotowi zajmującemu się regeneracją i odzyskiem rozpuszczalników podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a jeżeli tak to czy w opisanym wyżej stanie faktycznym sprzedaż ta byłaby zwolniona od akcyzy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym lub §14 ust. 1 pkt 2 lit. d) w związku ust. 2, ust.2a, ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy przychody uzyskane ze sprzedaży złomu zalicza się do dochodów zwolnionych od podatku w związku z prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika wynika, że prowadzi on działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na podstawie zezwolenia otrzymanego w 1998 r. Zezwolenie to było następnie zmieniane decyzjami z 2004 r. oraz 2005 r. w taki sposób, że rozszerzony został zakres działalności gospodarczej wykonywanej na terenie strefy. Charakter procesu produkcji w zakresie działalności gospod ...

Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu nieodpłatnego przekazania odpadów produkcyjnych w oparciu o "cenę rynkową netto".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Czy nieodpłatne przekazanie odpadów poubojowych i poprodukcyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy powyższą czynność należy dokumentować tylko dokumentem handlowym zgodnym z rozporządzeniem 1774/2002 do ustawy o odpadach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy prawidłowo ujmuje przychody z tytułu otrzymania nieodpłatnie odpadów poprodukcyjnych jako przychody zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz koszty złomowania tych odpadów jako koszty uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 tej ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Generowanie strony w 133 ms