Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: granica państwowa

Czy podstawę z tytułu transakcji sprzedaży nieruchomości na rzecz "Zabużan" stanowi cena uzyskana w wyniku przetargu nieruchomości pomniejszona o wartość uprawnień z tytułu nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Polski

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a par. 4 w związku z par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uzna ...

Zwracamy się z prośba o interpretację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie świadczonych przez nasza spółkę robót budowlanych polegających na na budowaniu komór solnych klimatyczno-inhalacyjnych (jaskiń solnych) Firma świadczy usługi budowlane (zgodnie PKD 4545Z) wykonywanie pozostałych robót budowlanych-wykończeniowych polegających na wykonywaniu jaskiń solnych w istniejących obiektach budowlanych. W ramach prac wykonujemy adaptację pomieszczeń, instalacje elektryczne, wentylacyjne, alarmowe oraz wyposażamy obiekt w niezbędne urządzenia uzgodnione z inwestorem. Prace każdorazowo wykonywane są w oparciu o umowę z inwestorem zawierającą zakres robót i rodzaj wyposażenia. Nasza Spółka ponosi w ramach realizacji umowy wszelkie koszty związane z budową jaskini. (robocizna i materiały). W przypadku świadczenia usług w kraju, stosujemy stawkę podatku VAT 22% na świadczone przez nas usługi.Firma świadczy również usługi na rzecz kontrahentów posiadających siedzibę poza granicami kraju.Do świadczonych usług spółka nabywa towary i usługi na terytorium kraju od których odlicza podatek naliczony zawarty w fakturach VAT. Odbiorca naszej usługi – firma zagraniczna otrzymuje od spółki fakturę za wykonanie jaskini solnej. Ponieważ prace wykonane na rzecz kontrahentów mających siedzibę poza terytorium kraju są zawsze świadczone w obiektach położonych na terytorium państwa innego niż terytorium kraju, w związku z tym wykazuje przychody ze sprzedaży budowy jaskiń solnych jako usługi świadczone poza terytorium kraju – (art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT) świadczenie usług związanych z nieruchomościami – miejscem świadczenia usług jest (opodatkowania) jest miejsce położenia nieruchomości. W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi czy nasze postępowanie jest zgodne z obowiązującym prawem. Jednocześnie prosimy o odpowiedź czy spółka ma prawo odliczać podatek naliczony (zawarty w fakturach zakupu materiałów) dotyczących usług świadczonych poza terytorium kraju.Uzupełnienie: wyjaśniamy, iż wykonując roboty budowlane polegające na budowie jaskiń solnych w kraju stosujemy stawkę 22%. Budując jaskinie solne poza granicami kraju wykazujemy przychody ze sprzedaży budowy jaskiń solnych jako usługi świadczone poza terytorium kraju i odliczamy podatek zawarty w fakturach dokumentujących zakup materiałów i wyposażenia budowanych jaskiń.

Działając na podstawie art.14a, art 14 b § 1-4, art. 14c oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 nr 217 poz. 1590) w związku z wnioskiem Strony z dn. 27.06.2007r. (bez znaku) w ...

zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym nagród uznaniowych, nagród pieniężnych oraz nagród rzeczowych wypłacanych żołnierzom zawodowym w związku z użyciem w konflikcie zbrojnym poza granicami państwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 15 ms