Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: paliwo lotniczeCzy w przypadku gdy dostawa paliwa służy zaopatrzeniu środków transportu lotniczego uzywanych do wykonywania transportu międzynarodowego, Spółka ma prawo do stosowania stawki 0% bez względu na to, czy dostawa miała miejsce bezpośrednio na rzecz przewoźnika, czy też za pośrednictwem podmiotu trzeciego?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje dostawy paliw lotniczych na rzecz podmiotów krajowych będących podatnikami podatku od towarów i usług oraz podmiotów mających siedzibę poza te ...

Czy stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0 % stosuje się do dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych do wykonywania transportu międzynarodowego, czy również do dostaw paliwa wykorzystywanego na trasach krajowych jeśli przewoźnik obsługuje głównie trasy międzynarodowe?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny.postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka dokonuje sprzedaży paliw lotniczych na rzecz przewoźników krajowych będących podatnikami podatku od towarów i usług jak również przewoźników mając ...

Czy poprawne będzie postępowanie polegające na prowadzeniu odsprzedaży paliwa lotniczego, zakupionego w trybie § 7 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, innym podmiotom, którym przysługuje zwolnienie i które złożą oświadczenie, że nabyte paliwo zostanie zużyte do celów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu części pierwszej wniosku Państwa firmy nr L. dz. 26/06 z dnia 27.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 29.03.2006r.), uzupełnionego w dniu 12.04.2006r., w sprawie udzi ...

Czy poprawne będzie postępowanie polegające na prowadzeniu przez XXXXXXXX odsprzedaży paliwa (zakupionego w trybie § 7 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego) innym podmiotom, którym ze względu na charakter wykonywanych lotów (prywatne, rekreacyjne) zakup paliwa zwolnionego z podatku akcyzowego nie przysługuje, pod warunkiem odprowadzenia przez XXXXXXXX podatku akcyzowego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu części drugiej wniosku Państwa firmy nr L. dz. 26/06 z dnia 27.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 29.03.2006r.), uzupełnionego w dniu 12.04.2006r., w sprawie udziele ...

Jaką stawkę podatku stosuje się do dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych do wykonywania transportu międzynarodowego?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny.postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż podstawowy rodzaj działalności, jaki wykonuje P. Sp. z o.o. polega na sprzedaży paliw lotniczych podmiotom posiadającym statki powietrzne. Są to zarówno ...

W treści swojego podania stwierdzili Państwo, że są firmą będącą właścicielem jednego oraz użytkownikiem innego statku powietrznego, które zamierzają Państwo wynajmować innym podmiotom do celów innych niż loty prywatne o charakterze rekreacyjnym. Wskazane wyżej statki powietrzne wymagają zastosowania benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych. Powyższe paliwa, w zależności od celów, do jakich są stosowane, mogą zostać zakupione w cenie zawierającej akcyzę bądź też mogą zostać zakupione w warunkach zwolnienia z akcyzy. W związku z powyższym stanęli Państwo na stanowisku, iż zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 500 z 2006 r. z późn. zm.), są Państwo uprawnionym nabywcą, o którym mowa w § 7 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia, a w konsekwencji jako podmiot gospodarczy są Państwo uprawnieni do zakupu benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych bez akcyzy na potrzeby związane z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą, a w szczególności na potrzeby: - lotów technicznych i eksploatacyjnych,- przebazowania statków powietrznych,- lotów próbnych i weryfikacyjnych,- lotów zapoznawczych i marketingowych,- lotów szkoleniowych.

POSTANOWIENIE Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego dotyczącego niniejszego zagadnienia stwierdzam, iż stanowisko Państwa należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1 – 12 załącznika nr 2 do ustawy oraz pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane n ...

W treści swojego podania stwierdzili Państwo, że są firmą będącą właścicielem jednego oraz użytkownikiem innego statku powietrznego, które zamierzają Państwo wynajmować innym podmiotom do celów innych niż loty prywatne o charakterze rekreacyjnym. Wskazane wyżej statki powietrzne wymagają zastosowania benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych. Powyższe paliwa, w zależności od celów, do jakich są stosowane, mogą zostać zakupione w cenie zawierającej akcyzę bądź też mogą zostać zakupione w warunkach zwolnienia z akcyzy. W związku z powyższym stanęli Państwo na stanowisku, iż zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 500 z 2006 r. z późn. zm.), podmioty gospodarcze, z którymi zawarli Państwo umowę na wynajem statków powietrznych do celów gospodarczych innych niż loty prywatne o charakterze rekreacyjnym są uprawnione do zakupu benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych w warunkach zwolnienia od akcyzy – na potrzeby związane z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą, a w szczególności na potrzeby: - lotów wykorzystujących statki powietrzne do transportu pracowników i towarów, - lotów szkoleniowych i zapoznawczych. Ponadto stoją Państwo na stanowisku, iż jako podmiot gospodarczy posiadający umowy z innymi podmiotami na wynajem statków powietrznych do celów innych niż loty prywatne o charakterze rekreacyjnym, są Państwo uprawnieni do zakupu benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych w warunkach zwolnienia od akcyzy oraz obciążania kosztami jej zużycia przez podmioty gospodarcze na mocy umowy najmu statku powietrznego, bez konieczności uzyskania koncesji na obrót paliwami.

POSTANOWIENIE Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego dotyczącego niniejszego zagadnienia stwierdzam, iż stanowisko Państwa należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1 – 12 załącznika nr 2 do ustawy oraz pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane n ...

Czy Podatnik dokonujący sprzedaży paliwa lotniczego przechowywanego w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego na rzecz podmiotu uprawnionego do zwolnienia na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006r. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.), obowiązany jest zapłacić podatek akcyzowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX (zwanej dalej Podatnikiem lub Agencją), złożonym w piśmie nr BF-fn 073-11-222/07 z dnia 23.02.2007r. (data wpływu do Urzędu – 28.02.2007r.) postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Generowanie strony w 11 ms