Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynajem statków powietrznych
W treści swojego podania stwierdzili Państwo, że są firmą będącą właścicielem jednego oraz użytkownikiem innego statku powietrznego, które zamierzają Państwo wynajmować innym podmiotom do celów innych niż loty prywatne o charakterze rekreacyjnym. Wskazane wyżej statki powietrzne wymagają zastosowania benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych. Powyższe paliwa, w zależności od celów, do jakich są stosowane, mogą zostać zakupione w cenie zawierającej akcyzę bądź też mogą zostać zakupione w warunkach zwolnienia z akcyzy. W związku z powyższym stanęli Państwo na stanowisku, iż zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 500 z 2006 r. z późn. zm.), są Państwo uprawnionym nabywcą, o którym mowa w § 7 ust. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia, a w konsekwencji jako podmiot gospodarczy są Państwo uprawnieni do zakupu benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych bez akcyzy na potrzeby związane z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą, a w szczególności na potrzeby: - lotów technicznych i eksploatacyjnych,- przebazowania statków powietrznych,- lotów próbnych i weryfikacyjnych,- lotów zapoznawczych i marketingowych,- lotów szkoleniowych.

POSTANOWIENIE Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego dotyczącego niniejszego zagadnienia stwierdzam, iż stanowisko Państwa należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1 – 12 załącznika nr 2 do ustawy oraz pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane n ...

W treści swojego podania stwierdzili Państwo, że są firmą będącą właścicielem jednego oraz użytkownikiem innego statku powietrznego, które zamierzają Państwo wynajmować innym podmiotom do celów innych niż loty prywatne o charakterze rekreacyjnym. Wskazane wyżej statki powietrzne wymagają zastosowania benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych. Powyższe paliwa, w zależności od celów, do jakich są stosowane, mogą zostać zakupione w cenie zawierającej akcyzę bądź też mogą zostać zakupione w warunkach zwolnienia z akcyzy. W związku z powyższym stanęli Państwo na stanowisku, iż zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 500 z 2006 r. z późn. zm.), podmioty gospodarcze, z którymi zawarli Państwo umowę na wynajem statków powietrznych do celów gospodarczych innych niż loty prywatne o charakterze rekreacyjnym są uprawnione do zakupu benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych w warunkach zwolnienia od akcyzy – na potrzeby związane z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą, a w szczególności na potrzeby: - lotów wykorzystujących statki powietrzne do transportu pracowników i towarów, - lotów szkoleniowych i zapoznawczych. Ponadto stoją Państwo na stanowisku, iż jako podmiot gospodarczy posiadający umowy z innymi podmiotami na wynajem statków powietrznych do celów innych niż loty prywatne o charakterze rekreacyjnym, są Państwo uprawnieni do zakupu benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych i olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych w warunkach zwolnienia od akcyzy oraz obciążania kosztami jej zużycia przez podmioty gospodarcze na mocy umowy najmu statku powietrznego, bez konieczności uzyskania koncesji na obrót paliwami.

POSTANOWIENIE Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego dotyczącego niniejszego zagadnienia stwierdzam, iż stanowisko Państwa należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1 – 12 załącznika nr 2 do ustawy oraz pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane n ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu użytkowego spółki należy rozliczyć jako przychód spółki (z działalności gospodarczej, uwzględniając w kosztach wartość księgową lokalu pomniejszoną o dokonane odpisy amortyzacyjne) czy jako przychód przypisany w odpowiedniej części do każdego ze wspólników i podlegający opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 10% zgodnie z art.28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r nr 8 poz. 60 ze zm. ),Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z 07.02.2007r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. U Z ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy jako podmiot zwolniony przedmiotowo z podatku VAT, w opisanej sytuacji może rozliczyć podatek VAT naliczony dotyczący faktur za utrzymanie „Loga” z podatkiem VAT należnym dotyczącym faktur refakturujących tę usługę.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 07.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.11.2006r.) uzupełnionym w dniu 18.01.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpret ...

miejsce świadczenia usług wynajmu powierzchni wystawienniczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 33 ms