Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zawiniony niedobór

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 5 marca 2003 r. uzupełnione pismem z dnia 17 marca 2003 r. odnośnie opodatkowania podatkiem VAT odszkodowania wypłaconego Podatnikowi przez pracownika za niedobory powstałe w wyniku niedbałości o powierzony towar - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach up ...

dotyczy zaliczenia niedoborów prasy do kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, w związku z pana wnioskiem z dnia 3 09.2004 r., uzupełnionym w dniu 29.09.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie poda ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:1. zawiniony niedobór towarów w punkcie sprzedaży detalicznej.2. otrzymanie dopłaty do wynagrodzeń ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 03.08.2004r. firma zwróciła się z zapytaniem do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zawinionego niedoboru towarów w punkcie sprzedaży detalicznej. 1. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług ...

Czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może ustalone normy ubytków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Firma, posiadająca osobowość prawną prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży gazu płynnego, służącego do tankowania pojazdów samochodowych. Podczas przyjmowania, sprzedaży i magazynowania gazu powstają znaczne ubytki spowodowane okolicznościami, na które firma nie ma wpływu. Ponadto firma w ramach ...

Czy należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT w przypadku niedoboru zawinionego ? Czy naliczone i zapłacone odsetki od pożyczek mieszkaniowych, które zasilają fundusz socjalny w Spółce należy wykazywać w deklaracji VAT-7 jako obrót zwolniony ?

W odpowiedzi na pismo znak: GK-14040/04 z dnia 24.11.2004 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i us ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zawiniony niedobór towarów w punkcie sprzedaży detaicznej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.08.2005 r. znak L.dz./GK/981/2005 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu ...

Czy wartość netto zakupów i podatek naliczony winny być korygowane w deklaracji VAT-7 o wartość niedoboru i o podatek VAT należny od tego niedoboru, czy też nie?

W dniu 18.10.2005r. Zespół ...... wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 10.11.2005r. Wnioskodawca złożył do tut. organu podatkowego uzupełnienie do w/w ...

Czy wystąpienie niedoboru zawinionego powoduje obowiązek korekty podatku naliczonego, odliczonego przy zakupie towaru objętego tym niedoborem oraz w jakim okresie powinno się dokonać korekty podatku naliczonego – czy na dzień spisu czy też na dzień rozliczenia (obciążenia notą) osoby odpowiedzialnej materialnie?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika znak 5952/09/2005 z dnia 28.09.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.09.2005r.), uzupełnionego pismami z dnia 13.10.2005r., 24.10.2005r. oraz 09.11.2005r., o udzielenie pisem ...

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii korekty naliczonego podatku od towarów i usług, odliczonego przy zakupie towarów objętych niedoborem.

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 2.12.2005 r. (bez znaku z datą wpływu 06.12.2005r.) dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania prze ...

Czy niedobry zawinione i niezawinione w towarach własnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, i czy po ich utracie należy skorygować podatek naliczony?Czy niedobory zawinione i niezawinione w towarach powierzonych pozbawiają Klienta Spółki prawa do podatku naliczonego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2005r. (data wpływu do Urzędu) żądającego pisemnej interpretacji art. 5 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 88 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.).Naczelnik Trze ...

Generowanie strony w 3 ms