Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: finanse

Czy usługę finansowania klienta należy traktować jako odrębną usługę kredytową, zwolnioną od podatku od towarów i usług, jeżeli w zawartej umowie faktoringowej finansowanie działalności operacyjnej faktoranta zostało wyraźnie wyodrębnione, także w części dotyczącej wynagrodzenia?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona nabywa - w ramach ustalonych limitów - przysługujące Klientom Spółki od ich dłużników bezsporne, nie obciążone prawami osób trzecich wierzytelności pi ...

Czy wypłacone dodatki stażowe są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu, z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 29.06.2005r., znak US.VI/I-415-71-111/05, wydane na wniosek Funadcji, w przedmiocie zasosowania prawa pod ...

- dotyczy wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start", w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu, z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 10.07.2006 r., znak: US.VI/I-415-92-III/06 w przedmiocie opodatkowania wynagrodzenia za pra ...

Czy są w pełnej kwocie koszami uzyskania przychodu wydatki ponoszone na rzecz spółek z grupy kapitałowej, do której należy też Spółka, z tytułu wynagrodzenia za świadczone usługi: zarządzanie międzynarodowymi klientami koncernu, rozwój produktów międzynarodowych, koordynacja działań w ramach całego koncernu, doradztwo finansowe i personalne?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy podlega opodatkowaniu pomoc finansowa pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Czy wydatki sfinansowane z w/w środków będą stanowić koszty uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14 a § 1 i § 4,art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2007 r., uznaje stanowisko wnioskodawcy w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania otrzymanej pomocy finansowej ze środków ...

Czy podlega opodatkowaniu pomoc finansowa pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Czy wydatki sfinansowane z w/w środków będą stanowić koszty uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie : art. 14 a § 1 i § 4,art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2007 r., uznaje stanowisko wnioskodawcy w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania otrzymanej pomocy finansowej ze środkó ...

Czy podlega opodatkowaniu pomoc finansowa pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Czy wydatki sfinansowane z w/w środków będą stanowić koszty uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14 a § 1 i § 4,art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2007 r., uznaje stanowisko wnioskodawcy w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania otrzymanej pomocy finansowej ze środków ...

Czy podlega opodatkowaniu pomoc finansowa pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Czy wydatki sfinansowane z w/w środków będą stanowić koszty uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14 a § 1 i § 4,art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.04.2007 r., uznaje stanowisko wnioskodawcy w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania otrzymanej pomocy finansowej ze środków ...

Czy podlega opodatkowaniu pomoc finansowa pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Czy wydatki sfinansowane z w/w środków będą stanowić koszty uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14 a § 1 i § 4,art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.04.2007 r., uznaje stanowisko wnioskodawcy w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania otrzymanej pomocy finansowej ze środków ...

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na rzecz spółki dominującej w związku z wykonywaniem na jej rzecz tzw. usług wsparcia, są kosztami uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w następstwie fakturowania usługi przez spółkę dominującą co miesiąc w ciągu roku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 9 ms