Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kuter

1. Czy dostawa paliwa na statek kuter hydrograficzny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0 % czy według stawki 22 %? 2. Strona prosi ponadto o zdefiniowanie pojęcia "na pełnym morzu" zawartego w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia podatnika z dn ...

Jak należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nabycie, w celu złomowania, statku rybackiego w zamian za poniesione koszty tego złomowania.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy część odszkodowania wypłaconego w 2007 r., na pokrycie wydatków poniesionych w 2006 r. związanych z naprawą, przeglądem oraz holowaniem kutra stanowi przychód Podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku opodatkowania w 2006 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych natomiast w 2007 r. podatkiem liniowym?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w miesiącu październiku 2006 r. uległ awarii kuter, ubezpieczony w ramach dobrowolnego ubezpieczenia AC, stanowiący własność Podatnika. Kuter ten ujęty jest w ewidencji środków trwałych i wykorzystywany jest przez Podatnika w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z awarią kutra, Podatnik poniósł w miesiącu listopadzie i grudniu 2006 r. wyda ...

1. Czy otrzymana pomoc publiczna stanowi dochód zwolniony z opodatkowania? 2. Czy koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym przede wszystkim związane z utrzymaniem kutra) stanowią koszty podatkowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 21 ms