Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: funkcja publiczna

Czy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w prowadzonej działalności gospodarczej zawieszonej od 1998 roku ma obowiązek corocznego zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze formy opodatkowania oraz czy podatnik ma obowiazek składania miesięnej deklaracji PIT-5 oraz czy zeznanie roczne w tym podatku należy złożyć na druku PIT-36 przeznaczonym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakres ...

Czy wypłacane diety oraz zwrot kosztów podróży członkom Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego to kwoty otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (do określonej kwoty) i przez to są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zmiana interpretacji indywidualnej Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 21 kwietnia 2009 r. Nr ILPB1/415-134/09-4/AK wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Wnioskoda ...

Przyznana Wnioskodawcy – Prezesowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego dieta z dniem 1 stycznia 2009 r. w wysokości 750 zł miesięcznie w kontekście zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiana interpretacji indywidualnej Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 26 stycznia 2009 r. Nr ILPB2/415-716/08-4/ES wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Wnioskoda ...

Czy diety przyznawane niektórym członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie przekraczające miesięcznie 2.280 zł, mogą zostać uznane za diety otrzymane w związku z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy podlegają zwolnieniu na podstawie powołanego przepisu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansó ...

Zakres zwolnienia z opodatkowania diet wypłacanych działaczom związkowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansó ...

Czy przyznana dieta nie przekraczająca kwoty 2280 zł, może zostać uznana za dietę otrzymywaną przez osobę wykonującą czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 17 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Zakres zwolnienia z opodatkowania diet wypłacanych działaczom związkowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansó ...

Generowanie strony w 10 ms