Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pełnienie funkcji publicznych

Czy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w prowadzonej działalności gospodarczej zawieszonej od 1998 roku ma obowiązek corocznego zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze formy opodatkowania oraz czy podatnik ma obowiazek składania miesięnej deklaracji PIT-5 oraz czy zeznanie roczne w tym podatku należy złożyć na druku PIT-36 przeznaczonym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakres ...

Strona zwraca się z zapytaniem, czy pobieranie wynagrodzenia za funkcję (posiedzenia) w zarządzie Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 17.05.2006r (wpływ do tut. urzędu 22.05.2006r ), uzupełnionego pismem z dnia 02.08.2006r (wpływ 04.08.2006r) o udzielenie pisemnej ...

Czy praktyka lekarska i pełnienie funkcji zastępcy kierownika NZOZ wykonywana na rzecz spółki w związku z umową zlecenia zawartą przez Podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółką NZOZ będą uznane za czynności wykonywane w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, a osiągniętych z nich dochód będzie mógł być opodatkowany 19% podatkiem liniowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2007 r. (wpływ do tut. Organu podatkowego 24.01.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego ...

Czy działalność pełniona przeze mnie jako członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej jest funkcją społeczną i czy dochód uzyskany z tytułu diet powinien być uwzględniony na druku PIT-R ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 9 ust.1, art.10 ust. 1 pkt. 9 oraz 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pani ...


Czy w odniesieniu do art. 12 ust. 1. pkt 2 ustawy z dn. 15.02.1992 o podatku dochodowym osób prawnych nie pobieranie przez prezesa zarządu wynagrodzenia nie rodzi dla spółki ryzyka podatkowego w postaci przypisania jej przychodu z nieodpłatnie otrzymanych świadczeń? Nawet jeśli świadczone są one na dzisiaj w bardzo ograniczonym zakresie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

1. Czy w opisanym stanie faktycznym można uznać za koszty uzyskania przychodów wypłaty dokonane na rzecz prezesa zarządu wypłacone na podstawie podjętej uchwały za pełnienie funkcji prezesa zarządu? 2. Czy w/w wydatki na wynagrodzenie dla osoby będącej równocześnie wspólnikiem Spółki z o. o. (98 % udziałów) i prezesem zarządu mogą być uznane za wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 54 ms