Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychód ze stosunku służbowego

Czy świadczenia z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, otrzymywane przez żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących nadterminową służbę wojskową oraz pracowników wojska podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2000r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18.10.2005r.br/br/ W dniu 18.10.2005r. płatnik złożył wniosek o udzielenie interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świad ...

Czy wypłacony w dniu 09.01.2006r. przez byłego pracodawcę ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za zaległe lata jest przychodem 2006r. i czy pracodawca winien wystawić PIT-11 za 2006r. ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 06.04.2006 r. - za prawidłowe W dniu 06.04.2006 r. złożył Pan wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskane przez podatnika ze stosunku pracy, w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy UE?

Z przytoczonego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że jest on pracownikiem spółki X z siedzibą w Warszawie. Od września 2004 roku wnioskodawca jest zatrudniony bezpośrednio przy realizacji budowy autostrady A-2 na odcinku Konin-Koło-Dąbie. Kontrakt na budowę wspomnianego odcinka realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przez Konsorcjum Fir ...

Czy płatnik postąpił prawidłowo wystawiając dla pracownika informację PIT-11/8B za okres styczeń - luty 2006r. z uwzględnieniem kosztów uzyskania za dwa miesiące ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2006r., uzupełnionym w dniu 25.05.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

Czy w zeznaniu rocznym można zastosować koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę w wysokości faktycznie poniesionych na dojazdy do zakładu pracy położonego poza miejscowością zamieszkania udokumentowanych fakturą VAT?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.04.2006 r. wniesionego przez podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdroju uznające za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19.01.2006 r. (wpływ do urzędu w dni ...

Czy wartość wykupionych dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących nadterminową służbę wojskową oraz dla pracowników wojska legitymacji uprawniających do przejazdów z 50-procentową ulgą pociągami pasażerskimi przewoźników podlega opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku jednostki wojskowej z dnia 13.12.2005 r., znak: 3929/05, uzupełnionego pismami ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskane w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę przy realizacji zadań związanych z programem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Pismem z dnia 02.03.2006 r. podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zapytanie dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób f ...

dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych równoważników za nieotrzymane w naturze przedmioty umundurowania wypłacanym żołnierzom zawodowym zwalnianym z zawodowej służby wojskowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.06.200 ...

dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych równoważników za każdy zakończony rok przedłużenia okresów użytkowania przedmiotów umundurowania wydanych w naturze, wypłacanych żołnierzom zawodowym pełniącym służbę i żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2, ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.06.2006 r., zna ...

Czy watrość świadczenia jakim jest uczestnictwo w integracji pracownika, finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.07.2006r.(data wpływu do organu podatkowego 03.08.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, w ...

Generowanie strony w 51 ms