Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stawki ryczałtu

Czy wytwarzanie z materiału powierzonego przez zamawiającego elementów i przedmiotów z tworzyw sztucznych należy uznać za działalność wytwórczą czy za usługową?

Postanowienie Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa ( j.t.: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Pana... zam....z dnia 04.04.2005 roku ( data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 20.04.2005 roku), który uzupełniono pismem z dnia 14.06.2005 roku( data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego: 23.06.2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co ...

Czy na sposób opodatkowania przychodów ma znaczenie, że mogą to być rusztowania będące majątkiem mojej firmy czy też rusztowania, które wynajmę od innej firmy ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia ... w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego War ...

Czy otrzymane środki z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac interwencyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia i premii dla pracowników należy zaliczyć do przychódów z prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować 19% podatkiem?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Pana A. wnioskiem z dnia 12.12.2005r. (data wpływu 14.12.2005r.) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy , iż otrzymane przez p ...

Jaką stawkę ryczałtu zastosować w odniesieniu do przychodów z tytułu wykonywania instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych ?

Podatnik pismem z dnia 02.02.2006 r. zwrócił się z zapytaniem w sprawie zastosowania prawidłowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do przychodów z tytułu wykonywania instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych.Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust.1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez o ...

Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować do przychodów z tytułu następujących usług sklasyfikowanych wg PKD:a/ 45.50.Z wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,b/ 60.24.B transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi,c/ 60.24.C wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą,d/ 71.32.Z usługi wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez obsługi operatorskiej?

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, sklasyfikowaną wg PKD następująco: a/ 45.50.Z wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, b/ 60.24.B transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi. Strona wnosi zapytanie, czy czyni prawidłowo, opłacając od powyższych rodzajów działalności podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce 5,5% ...

Rozpoczynał działalność gospodarczą - usługi sekretarskie. Czy mogę być opodatkowana ryczałtem od przychodów, wg stawki 8,5%?

P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż; stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dnia 30.01.2006r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ind ...

Czy mogę opodatkować przychody z działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego uzyskiwane od firmy z którą byłem związany w poprzednim roku - 2005 poprzez wykonywanie pracy na zasadach umowy zlecenia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a par. 1, art. 14 b, art. 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym zapytaniu. W dniu 24.01.2006 r. wpłynął do tut. Urzędu złożony przez Pana wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego. Ze złożonego zapyt ...

Jaką stawkę podatku ryczałtowego należy zastosować dla przychodów uzyskiwanych z działalności w zakresie sprzedaży hurtowej karburytów węglowych i grafitowych oraz wypełniaczy kokosowo - krzemionkowych wydobywanych z terenu poddzierżawy ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza ...

Czy świadczenie usług budowlanych z powierzonego materiału podlega opodatkowaniu wg stawki ryczałtu 5,5%.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia 10.01.2006 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim postanawia udzielić interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdzając, iż stanowisko przedstawione przez po ...

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik świadczy usługi opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podstawowym rodzajem działalności jest produkcja wyrobów pozostała wg PKD 2875B. Głównym wyrobem ww. produkcji są tabliczki znamionowe, produkowane na zlecenie klienta ale z własnego, wcześniej zakupionego materiału. Zdaniem podatnika przychody ze sprzedaży gotowych tabliczek dla zamawiającego kontrahenta powinny być opodatkowane stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5,5 %.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) użyte w ustawie określenia oznaczają : działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podat ...

Generowanie strony w 3 ms