Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłaty bankowe

W 2005 roku podatnik poniósł koszty związane z uzyskaniem kredytu na zakup mieszkania, tj. opłaty bankowe, dopłatę wynikającą z różnicy kursu walutowego oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej oraz wpisem własności do księgi wieczystej. Czy wydatki te można odliczyć od podatku?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.11.2005r. (data wpływu 02.11.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia kosztów związanych z uzyskaniem kredytu na zakup mieszkania, Naczelnik Urzędu Sk ...

Na podstawie jakich dokumentów Spółka dokona podziału poniesionych przez siebie wydatków w związku z wykonaniem umowy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. "Na podstawie jakich dokumentów Spółka dokona podziału poniesionych przez siebie wydatków w związku z wykonani ...

Pytanie dotyczy uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów, prowizji za prolongatę terminu spłaty należności z tytułu kredytów, opłaty bankowej za rozpatrzenie wniosku restrukturyzacyjnego.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od kredytu, prowizji za prolongatę terminu spłaty należ ...

1. Czy wykazane i doliczone do faktycznych przychodów z najmu zapłacone przez najemcę kwoty czynszu stanowią przychód podlegający opodatkowaniu? 2. Czy dopuszczalna jest korekta zeznań za lata 2003 i 2004? 3. Czy należy korygować deklaracje na zaliczki miesięczne? 4. Czy opłaty bankowe i pocztowe związane z zapłatą podatków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4, art. 81 § 1, art. 81a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 44 ust. 1 pkt 2, art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarb ...

Czy poniesione wydatki dot. odsetek od kredytu, opłat przygotowawczych, opłat skarbowych od pełnomocnictw mogą stanowić koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Pana D. wnioskiem z dnia 20.04.2006r. (data wpływu 26.04.2006r.) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy , iż do kosztów uz ...

Czy import usług związanych z pośrednictwem finansowym jest zwolniony z VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 18.10.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.10.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. czy opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego można zal ...

Czy prowizje i opłaty bankowe ponoszone w związku z działalnością gospodarczą można uznawać za koszt uzyskania przychodu zapisując w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodów opłat bankowych, sporządzanych tylko w formie elektronicznej i zapisywanych w formie pliku PDF na płytce CDR, bez potrzeby drukowania dokumentów.

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku nr 8 poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana S A z dnia 17 września 2007 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze z dnia 7 września 2007 roku Nr PD-I-415/1/137/2007 w sprawie interpretacji ...

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prowizje lub opłaty bankowe, pobierane z przelewanej ceny sprzedaży przez bank lub banki uczestniczące w rozliczeniu przelewu ceny sprzedaży w EURO, stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem gruntu, opłat notarialnych, opłat bankowych, odsetek od kredytu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 60 ms