Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spłata kredytu

Skala podatkowa

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2003 r. uzupełnione w dniu 10.03.2003 r. w sprawie możliwości odliczenia wydatków poniesionych w 2002 r. na spłatę pożyczki udzielonej ze środków PFRON przeznaczonej na zakup samochodu osobowego wykorzystywanego dla potrzeb niepełnosprawnego dziecka, Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatk ...

Czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r. w sprawie wyjaśnienia, czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśni ...

Podatnik korzystał z odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. W 2002r. zawarł związek małżeński. Żona w 1998r. kupiła lokal mieszkalny, który częściowo sfinansowała kredytem mieszkaniowym. Czy wykorzystanie oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na spłatę kredytu mieszkaniowego spowoduje konieczność doliczenia do podatku wcześniej odliczonych kwot z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w ramach dużej ulgi budowlanej ?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 12.11.2003r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho ...

dotyczy stosowania przepisów podatkowych w kwestii zwolnień od zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5-ciu lat od zakupu

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.08.2003 r. (data wpływu do organu podatkowego 25.08.2003 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów podatkowych w kwestii zwolnień od zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5-ciu lat od zakupu Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje. W złożonym zapytaniu podają Państwo, że w roku 2002 kupili mieszkanie, n ...

W dniu 15.12.2003r. zakupiłam samochód z homologacją, a w dniu 22.12.2003r. zainstalowałam w nim instalację gazową. Samochód wprowadziłam do ewidencji środków trwałych w grudniu 2003r. Czy mogę w grudniu zaliczyć do kosztów uzyskania 30 % wartości początkowej samochodu, zgodnie z art. 22k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Jeśli samochód kupiłam na kredyt z 10 % wkładem własnym, to czy mogę do wartości początkowej dodać koszty kredytu, opłat i prowizji ?

W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 10.02.2004r. (data złożenia w Urzędzie – 10.02.2004r.) w sprawie określenia wartości początkowej samochodu (...) z homologacją i amortyzowania tej wartości według zasad zawartych w przepisie art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Ska ...

Czy skracając okres oszczędzania podatnik nie straci prawa do ulgi podatkowej oraz czy kwoty zgromadzone w kasie mieszkaniowej mogą zostać wydatkowane na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup szeregowego budynku mieszkalnego?

Umowa o kredyt kontraktowy powinna zawierać postanowienia dotyczące m.in. okresu oszczędzania. Minimalny okres, na jaki może zostać zawarta umowa, został określony w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). Przepis ten stanowi, że określony w umowie okres systematycznego oszczędzania n ...

Czy przychód ze sprzedaży prawa majątkowego stanowiącego odrębny majątek podatnika będzie zwolniony z podatku dochodowego jeśli zostanie wydatkowany na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie we wspólności majątkowej małżeńskiej lokalu mieszkalnego?

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych, jeśli zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie. W myśl art. 28 ust. 2 tejże ustawy ...

Czy odsetki od kredytu otrzymanego na cele mieszkaniowe, który w całości został przeznaczony na zakup budynku mieszkalnego, który to budynek jest w całości wykorzystywany na prowadzenie działalności gospodarczej - stanowią dla podatnika koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu pana zapytania z dnia 10.12.2003 r. (data wpływu do tut. organu - 15.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie pytania czy odsetki od kredytu ...

Czy przysługuje duża ulga budowlana za 2002 r. w związku z wydatkami poniesionymi w 2002 r. na zakup mieszkania w firmie developerskiej czy też nowa ulga odsetkowa na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na w/w zakup?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003 r. uzupełnione w dniu 16.02.2004 r. informuje, że nie przysługuje Panu prawo do pomniejszenia podatku za 2002 r. o 19 % wydatków poniesionych w 2002 r. na zakup mieszkania w firmie developerskiej. Ustawą z dnia 21.11.2001 r. o z ...

uzupełnić

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu informuje: Zgodnie z przepisem art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 2002 r., od podstawy o ...

Generowanie strony w 11 ms