Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakup towarów i usług pozostałych


Czy można ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup materiałów i usług w wartościach brutto, od których nie przysługuje odliczenie podatku VAT.

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez podatnika we wniosku z 11.10.2005r (złożonym w tut. organie 13.10.2005r.) odnośnie ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup ...

Czy przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy wyposażenia biura, programów finansowo-księgowych oraz materiałów biurowych?

Pismem w dniu 24.01.2006 r., Pani ..... zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług przedstawiając stan faktyczny: W październiku 2005 r. jako osoba bezrobotna Pani .... otrzymała od Starosty ..... z Funduszu Pracy środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej - zgodnie z przepisami art. 46 ust. ...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT z faktury VAT od zakupionych narzędzi. Jeżeli tak, jakie są wymagane dokumenty i niezbędne czynności aby uzyskać zwrot podatku ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku złożonym przez Pana X zamieszkałego X w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za prawidłow ...

Podatnik zwraca się z pytaniem, czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, w tym wypadku robót budowlanych realizowanych w celu usprawnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych, a więc związanych z działalnością zwolnioną z opodatkowania.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 20.04.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 24.04.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co d ...

Czy zakup licencji na zdjęcia od zagranicznej agencji fotograficznej drogą internetową można potraktować jako import usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od ...

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od prawidłowo udokumentowanych czynności zakupu towarów i usług związanych bezpośrednio z wykonywaniem prac przebudowy sieci elektroenergetycznej ?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie odliczenia podat ...

Czy Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony przy zakupach związanych z połączeniem spółek?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Czy Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony przy zakupach związanych z połączeniem spółek?, Naczelnik Pierw ...

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy od zakupów towarów i usług niezbędnych do wykonania projektów realizowanych w ramach VI Programu Ramowego UE przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Dnia 31 października 2006r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatnika w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) - zwanej dalej ustawa o VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Instytut X, jako jednostka badawcz ...

- dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu VW LT-35 w okresie od dnia 22.08.2005 r. do dnia 6.06.2006 r., w sytuacji gdy dodatkowe badanie techniczne pojazdu zostało przeprowadzone w dniu 7.06.2006 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 1.09.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 29.08.2006 r., znak: USIV/I/443-48/06, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie prawa do obniżenia ...

Generowanie strony w 44 ms