Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi naprawy

Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na przetworzeniu materiałów stalowych w sekcje okrętowe na nowobudowaną jednostkę dla armatora z Norwegii.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wysokości opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na przetworzeniu dostarczonych materiałów stalowych ...

W związku z powyższym Spółka wnosi o rozstrzygnięcie, czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o p.d.o.p. z tytułu usług transportu, napraw, przeglądów, konserwacji lub czyszczenia cystern świadczone przez kontrahentów zagranicznych, nie posiadających zakładu w Polsce, na rzecz polskiej spółki podlegają opodatkowaniu w Polsce.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnik ...

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy obciążając dzierżawcę za nabyte na terytorium Niemiec części zamienne i usługi remontowe winna naliczyć na terytorium Polski VAT.

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Zachodnipomoskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego uznaje przedstawione stanowisko za zgodne z prawem. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynik ...

Z jaką stawką należy wystawić fakturę w przypadku sprzedaży usług serwisowych - naprawy samochodów dla kontrahentów z kraju UE posiadających NIP UE(samochody wyjeżdżają na własnych kołach) i jakie dokumenty są wymagane?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2005r. (data wpływu do Urzędu) uzupełnionego pismem z dnia 22.07.2005r.(data wpływu do Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego tj. art. 28 ust.7 i 8 ustawy z dnia 1 ...

Czy w przypadku napraw, konserwacji i remontów ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową, mających związek z dzierżawą czy najmem podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT przysługuje odliczenie podatku naliczonego w fakturach usługowych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie przepisów: art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we ...

Spółka X zamierza świadczyć usługi serwisu (naprawy maszyn i urządzeń) na rzecz podmiotów z Unii Europejskiej. W tym celu ma otrzymywać że magazynu konsygnacyjnego znajdującego się na terenie Polski części zamienne. Magazyn ten jest własnością Spółki mającej siedzibę w Belgii. W momencie otrzymywania przez Spółkę X części zamiennych, są one już własnością podmiotu Spółki z siedzibą w Belgii, będącą właścicielem magazynu konsygnacyjnego. Właściciel sprzedaje części zamienne potrzebne do naprawy urządzeń niniejszych i z tego tytułu wystawia fakturę na zleceniodawcę usług w Unii Europejskiej. Nabywcą niniejszych części zamiennych jest zarazem zleceniodawca usługi serwisu. Faktura za usługi serwisu jest wystawiana oddzielnie przez Xna zleceniodawcę z Unii Europejskiej. Magazyn konsygnacyjny, z którego otrzymywane są części zamienne nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Obsługą ww. magazynu zajmuje się Spółka X, która obciąża właściciela magazynu kosztami z tego tytułu. Wobec powyższego nasuwa się pytanie, jakie konsekwencje w zakresie podatku od towarów i usług wywołuje opisana wyżej transakcja?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 października 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu ) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towa ...

Czy spółka ma prawo przenieść opodatkowanie wykonywanych usług i sprzedanych w związku z tą naprawą towarów na ich nabywcę? Jakie warunki muszą być spełnione? Jaka dokumentacja jest niezbędna aby spółka miała prawo przenieść obowiązek podatkowy na nabywcę usługi?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 października 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu ) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie art. 27ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ...

Czy świadcząc usługi naprawy, konserwacji i uzupełnienia aparatów ortodontycznych leczących wady zgryzu u dzieci, protez dentystycznych, dostawiania zębów Podatniczka powinna stosować stawkę VAT 7 % zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 163, czy stawkę zwolnioną zgodnie z załącznikiem nr 4 z symbolem PKWiU 85.1.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.02.2006 r. wpłynął do tut. organu wniosek ...

Czy usługa wykonana na rzeczowym majątku ruchomym (naprawa cystern), świadczona w Polsce dla nabywcy z Niemiec, który posiada nadany mu w jego państwie numer identyfikacji dla potrzeb podatku VAT, a naprawione cysterny zostaną wywiezione z terytorium Polski w ciągu 30 dni od dokonania naprawy, podlega opodatkowaniu w Polsce? Jeżeli tak, to jaką stawkę zastosować do tej usługi?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005, poz. 60 ze zmianami / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2006 roku P.H.-U. L. H., A. H. spółka jawna Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wykonania u ...

Czy przy świadczeniu usługi naprawy sekstantu (urządzenia nawigacyjnego) stanowiącego wyposażenie krętów Marynarki Wojennej przysługuje prawo do stosowania stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.12.2005 r. (data wpływu 09.12.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usługi naprawy urządze ...

Generowanie strony w 259 ms