Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czesne

Czy w sytuacji, gdy pracodawca kieruje pracownika na studia i płaci za jego naukę (dofinansowanie dotyczy czesnego), to dla pracownika powstaje przychód opodatkowany, czy też jest on zwolniony z podatku dochodowego?

Działając na podstawie art. 8, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 90 i art. 31 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek płatnika - Z. spółka jawna w Z. z dnia 14.11.2005 r. uzupełniony pismem z dnia 2 ...

Czy wydatki na naukę na zaocznych studiach prawniczych stanowią koszt uzyskania przychodu w przypadku podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie biura rachunkowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 06.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalno ...

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki ponoszone na studia na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalizacji Usługi i Handel w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej o profilu: usługowo-handlowo-transportowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 20.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalno ...

Czy całkowite lub częściowe dopłaty do czesnego dla podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe nauczycieli podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek płatnika - Z. z dnia 14.02.2006 r. złożony do tut. organu podatkowego w dniu 14.02.2 ...

Czy od dopłat do czesnego (opłat pobieranych przez uczelnie) dla doskonalących się nauczycieli należy potrącać podatek dochodowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 11, art. 12 i art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2006 r., znak: ZEASiP-3343/1/06, w sprawie ...

Czy podlega opodatkowaniu dofinansowanie kosztów dokształcania pracownika?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8.05.2006 r., uzupełnionego w dniu 31.05.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacj ...

Czy dofinansowanie przez przcodawcę kosztów czesnego za studiapodyplomowe pracownika podjęte bez skierowania zakładu pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.07.2006 r. znak: Fn. 3510/18/B/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdz ...

Czy należności z tytułu czesnego, odpisane jako nieściągalne mogą być uznane za koszt poniesiony w związku z wykonywaniem działalności statutowej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm), w związku z wnioskiem Towarzystwa Edukacyjnego z dnia 22.09.2006r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 25.09.2006r.) uzupełniony w dniu 09.10.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Czy opłaty czesnego dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia na studiach wyższych i podyplomowych przez pracowników sfinansowane przez pracodawcę , są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14a - 14d ustawy z 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa( Dz. U. z 2005r.nr.8 poz. 60 z późn. zm. ) , w związku z wnioskiem z dnia 27.06.2006r. postanawia że stanowisko płatnika zawarte w wyżej wymienionym wniosku jest nieprawidłowe UZASADNIENIE Z wniosku z dnia 27.06.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów praw ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym dochodowym od osób fizycznych wartości świadczeń przyznanych przez zakład pracy pracownikom skierowanym na studia wyższe i studia podyplomowe?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług projektowych i budowlanych. Spółka rozpoczęła działalność w październiku 2004r. Ze względu na zwiększenie zatrudnienia w ciągu roku o 50% (styczeń 2005r. – 137 osób, wrzesień 2006r. – 220 osób) oraz wzrostem obrotów firmy, zaistniała konieczność posiadania dobrze wykwalifikowanych pracowników w dziale księgowości i kadr. W z ...

Generowanie strony w 47 ms