Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pozorność

1. Czy prawidłowy jest sposób polegają na wystawianiu not obciążeniowych dla firm współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilno-prawnych w przypadku braku rozliczenia się tych firm z powierzonych im towarów handlowych i pozorowanego dostarczenia towarów powierzonych przez Spółkę tym firmom do kontrahenta ? 2. Czy prawidłowy jest sposób polegający na naliczaniu podatku należnego VAT od kwoty obciążeń za braki towarów handlowych wobec firm świadczących dla Spółki usługi (dysponujących powierzonym towarem) ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 18.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko ...


1. Stanowisko, które wyraził Sąd na s. 6 uzasadnienia zaskarżonego wyroku, że w świetle odesłania do przepisów Kodeksu cywilnego - art. 58 i art. 83, zawartego w § 50 ust. 4 pkt 5 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów organy podatkowe nie miały prawa do ingerowania w sferę stosunków cywilnoprawnych, miały natomiast uprawnienie i obowiązek przy stosowaniu tego przepisu prawa podatkowego do dokonania ustalenia czy przyjęte za podstawę rozliczenia podatkowego faktury nie dotyczyły czynności, do których miały zastosowanie art. 58 i art. 83 K.c., nie narusza zasady praworządności i jest zgodne z prawem. 2. Art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym stanowił, że czynności określone w ust. 1-3 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Wynikało więc z niego, jak również i z innych unormowań zawartych w tej ustawie, w szczególności z art. 19 ust. 1 i 2, że w toku postępowania podatkowego prowadzonego w celu określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług, w tym prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, organy miały obowiązek ustalić gospodarczą istotę czynności podejmowanych przez podatnika, w tym również w kontekście szerszych operacji gospodarczych ("łańcuszków" transakcji), w których uczestniczył, aby ustalić czy faktury istotnie stwierdzały nabycie towarów i usług, czy też działania podejmowane dla pozoru lub z innych przyczyn nieważne, które takiego celu nie miały lub nie mogły do niego doprowadzić.

Zaskarżonym wyrokiem z 19 stycznia 2005 r., sygn. akt SA/Sz 1855/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Spółki Akcyjnej E w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r. Powyższe orzeczenie zapadło w oparciu o następujący stan faktyczny, przedstawiony przez Sąd w uzasadnieniu wyroku: ...

Czy płatnik powinien wystąpić o zwrot wpłaconego podatku od wynagrodzeń pracownika do Urzędu Sklarbowego ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Wola na podstawie art. 14a - 14d ustawy z dnia 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr. 8 poz. 60 z późn. zm. ), w związku z wnioskiem z dnia 29.09.2006r. ( wpływ do tut. organu 02.10.2006r.) postanawia że stanowisko płatnika w zakresie konieczności doliczenia do przyc hodów pracownika zwróconych przez ZUS składek pracownika zawa ...

Czy w przypadku, gdy transakcja powyższa okaże się czynnością prawną pozorną - umową pożyczki, do której nie ma zastosowania ustawa o podatku od towarów i usług, będzie miał prawo do korekty deklaracji VAT 7 w zakresie podatku naliczonego od faktury zakupu oraz w zakresie podatku należnego od faktury sprzedaży?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...


Czy pożyczka udzielona przez wnioskodawcę Spółce z siedzibą w Szwajcarii gdzie umowa pożyczki zostanie zawarta (podpisana) przez obie strony w Szwajcarii będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce? Czy pożyczka udzielona przez wnioskodawcę Spółce z siedzibą w Szwajcarii gdzie umowa pożyczki zostanie zawarta (podpisana) przez strony w swoich krajach będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy, zakładając że odsetki od danej pożyczki/kredytu spełniają ogólne przesłanki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym odsetki kapitalizowane do kwoty głównej pożyczki/kredytu, stanowią/będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów (dalej: KUP) w momencie ich kapitalizacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 35 ms