Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: administracja samorządu

Czy sprzedaż przez Gminę działki z przeznaczeniem na wybudowanie stacji Trafo i ustanowienie służebności gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE Naczelnik xxx Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 30.05.2005 r. przesłanego do Urzędu Skarbowego w Zakopanem a następnie przekazanego przez ten Urząd zgodnie z właściwością miejscową do tut. Urzędu w dniu ...

Czy zbiór składników materialnych (m.in. budynki, środki trwałe) i niematerialnych, prawnych w tym zobowiązań związanych z działalnością Zakładu (wykonującego czynności remontowe i serwisowe w eksploatowanych przez Spółkę urządzeniach technicznych), wniesiony aportem do nowou-tworzonego podmiotu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa składniki majątkowe przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, wniesione jako aport do nowo-p ...

Czy wartość początkowa skradzionego (utraconego) samochodu ciężarowego pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne stanowi stratę podatkową podlegającą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 5 ms