Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieważność umowyCzy sprzedaż w 2004 r. nieruchomości skutkuje obowiązkiem zapłacenia 10% podatku dochodowego w sytuacji, gdy nieruchomość została zakupiona w 1993 r., w 2001 r. został podpisany akt notarialny sprzedaży w/w nieruchomości, jednak umowa sprzedaży okazała się nieważna i nastąpiło - zgodnie z wyrokiem sądu - przeniesienie własności w/w nieruchomości z powrotem na podatników?

Odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane (...) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...), jest źródłem przychodów o którym mowa w art.10 ust.1 pkt 8 lit.a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizy ...

Zakres opodatkowania

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przepisów ww. ustawy nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Zapis ten jednak nie wyłącza stosowania ustawy do czynności dokonywanych pomiędzy zakładem budżetowym gminy a gminą (i jej jednostkami), która jest właścicielem tego zakładu. Systemowi VA ...

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - przychodu wynikającego z niezapłaconej faktury za wykonane prace, w sytuacji kiedy Sąd orzekł o nieważności umowy?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie przepisu art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.), odpowiadając na wniosek Pana z dnia 01 października 2004r. dotyczący interpretacji przepisów prawa w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów niezapłaconej faktury za wykonane prace dekarsko-blac ...

dotyczy prawidłowości korekt kosztów i opodatkowania w związku z uprawomocnieniem się decyzji ZUS uznającej umowę o pracę za nieważną i nakazującą zwrot pracownikowi z ubezpieczenia chorobowego świadczeń

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 6.08.2004 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej prawidłowości korekt kosztów i opodatkowania w związku z uprawomocnieniem się decyzji ZUS z 9.07.2002 r. uznającą umowę o pracę zawartą pomiędzy P. „S.” a pracownikiem na okres od dnia 1.12.1999 ...

Czy zasądzona na rzecz podatnika kwota w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji o przekazaniu na jego rzecz nieruchomości stanowi przychód z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a więc nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Podatnik wnioskiem z dnia 20.03.2005r. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w następującym stanie faktycznym: Decyzją z dnia 10.12.1989 r. Nr G.IV.8226/16/132/A/89 ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów faktycznie wypłacone wynagrodzenie za pracę w przypadku, gdy ZUS w drodze decyzji stwierdził nieważność zawartej umowy o pracę?

Wnioskodawca w grudniu 2004 roku zatrudnił pracownika, który po miesiącu rozchorował się. Kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarzuciła wnioskodawcy fikcyjność zawartej umowy o pracę, a w maju 2005 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze decyzji stwierdził nieważność zawartej umowy o pracę. W związku z tym wątpliwości wnioskodawcy budzi fakt zaliczenia wypłaconych wynagrodzeń oraz odpr ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez Spółkę na realizację umowy na świadczenie usług konsultingowych, uznanej za nieważną z mocy przepisu art. 58 Kodeksu cywilnego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.08.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.08.2005r.), wniesionego przez pełnomocnika Spółki o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie zaliczania ...

edyny wspólnik Spółki, będący jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu zawarł w dniu 29 września 2005r. umowę o pracę w formie aktu notarialnego z podatnikiem - Spółką, której przedmiotem jest wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem bieżących spraw Spółki. Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy wynagrodzenie wynikające z przedmiotowej umowy jest kosztem uzyskania przychodu.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.14b § 5 pkt 1) w związku z art.233 i 239 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.12.2005r. "A" Sp. z o.o. reprezentowanego przez radcę prawnego, ...

Generowanie strony w 7 ms