Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki od pożyczki

Koszty uzyskania przychodów

W związku z Pana pismem z dnia 18.03.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źró ...

Przychody

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14 a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 20.03.2003 r. (data wpływu do Urzędu 20.03.2003 r.) w sprawie ustalenia wysokości stosowanych przez banki odsetek od kredytów informuje, że Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściw ...

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 29-07-2003 znak: DG.1356/03 w sprawie opodatkowania odsetek od pożyczki, należnych dla udziałowca mającego siedzibę w Finlandii, w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spó#17 ...

Czy odsetki od udzielanych pożyczek mieszkaniowych stanowią sprzedaż zwolnioną.

Udzielanie pożyczek jest usługą , której świadczenie podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku od towarów i usług na podstawie art.7 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 08.01.1993r.o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11 poz. 50 z pózń zm. ) Czynność powyższa została wymieniona w poz. 9 załącznika Nr 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zawierajaceg ...

Czy odsetki od zaciągniętej w 2003 roku pożyczki na zakup udziałów w spółce z o.o. oraz zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych od tej umowy stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 26.01.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 11.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetek od zaciągniętej w 2003 roku pożyczki na zakup udziałó ...

Jak podatkowo traktować naliczonych i skapitalizaowane odsetki od umowy pożyczki udzielonej Spółce przez podmiot belgijski w zakresie art. 12, 21 oraz 26 ustawy o p.d.o.p. oraz art. 11 umowy z dnia 14 września 1976 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Belgią.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.11.2003 r. o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z treści zapytania podatnika, Spółka X - rezydent podatkowy w Belgii - udzieliła Spółce z o ...

Czy w sytuacji gdy powstałe w Polsce odsetki od pożyczki nie zostały wypłacone pożyczkodawcy, os.pr. z siedzibą w Norwegii, lecz przeznaczone na powiększenie kapitału Spółki polskiej, Pożyczkodawca powinien odprowadzić zryczałtowany podatek od uzyskanych odsetek w Polsce za pośrednictwem płatnika, którym jest Spółka polska?

Działając na podstawie art. 14b. § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, że Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pismem Nr PD-005U-570/IJ/03 z dn. 31.12.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu 22.01.2004 r.) zmienił odpowiedź Nr US40/DP/423/EN/315/2003 z dn. 01.12.2003 r. Naczelnika Ur ...

Czy umorzone odsetki, od udzielonej spółce przez jej udziałowca pożyczki, stanowią w momencie umorzenia przychód podatkowy?

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki może być czynnością prawną dokonaną zarówno pod tytułem nieodpłatnym jak i ...

Pytania Spółki dotyczą: 1. wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych nierezydentom; 2. obowiązku sporządzania przez Bank deklaracji PIT-8A i informacji podatkowych IFT-1/IFT-1R, PIT-11/8B.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank pełni funkcję płatnika zryczałtowanego poda ...

Czy można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki związane z pożyczką hipoteczną tzn. odsetki, prowizje, opłaty sądowe i notarialne. Pożyczka została w całości przeznaczona na spłatę kredytu obrotowego na rachunku bieżącym zaciągniętego przez podatnika dla potrzeb działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Z treści art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a i pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki od otrz ...

Generowanie strony w 2 ms