Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychód z praw majątkowych

Podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych a w szczególności konieczności zaliczenia umorzonych odsetek do przychodów Spółki.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Poda ...

Czy w związku ze sprzedażą mieszkania pochodzącego ze spadku należy zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy lub złożyć stosowne oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanych środków pieniężnych na potrzeby mieszkaniowe w ciągu 2 lat? Czy te środki pieniężne są zwolnione z podatku dochodowego w świetle art. 21 ust. 1 pkt 32 d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza stanowisko zawarte we wniosku z dnia 1.12.2005 r. - (uzupełnionym w dniu 9.12.2005r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE W d ...

Kiedy powstaje przychód ze zbycia świadectw pochodzenia (nabytych, jak i będących przedmiotem konwersji) - z chwilą wystawienia faktury, nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wpisu do rejestru świadectw pochodzenia? Świadectwa pochodzenia potwierdzają pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spraw ...

Czy przy przekształceniu spółki z o.o. w S.A. w wyniku przekazania pozostającym w spółce udziałowcom akcji, które przysługiwałyby rezygnującym z uczestnictwa w spółce udziałowcom, powstaje przychód u akcjonariuszy otrzymujących te akcje?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zamierza przekształcić się w spółkę akcyjną. Jeden z dotychczasowych udziałowców Spółki nie zamierza uczestniczyć w spółce akcyjnej, w związku z czym nie złożył wymaganego przez art. 565 kodeksu spółek handlowych oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. W związku z powyższym takiemu udziałowcowi przysługuje na podstawie ...

Czy podatnik jest zobowiązany dokonać rejestracji działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku udzielenia licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia podatnika wniesionego pismem z dnia 02 listopada 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce nr ND/406-4/05 z dnia 18 października 2005 r. zmienia postanowienie organu I instancji uzn ...

Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia należnego zmarłemu pracownikowi, a wypłaconego żonie i synowi zmarłego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Starostwa Powiatowego z dnia 18.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku ...

Czy powstanie przychód z praw majątkowych w myśl art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji sprzedaży ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim uznaje stanowisko (w indywidualnej sprawie) przedstawione przez podatnika we wniosku z 06.12.2005 r. (złożonym 12.12.2005r.) odnośnie powstania przychodu z praw majątkowych w myśl art. 18 ustawy o podatku doc ...

JAK POWINIEN BYĆ OPODATKOWANY PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY PRAW I OBOWIĄZKÓW WSPÓLNIKA.

Wnioskiem z dnia 19.01.2006 zwrócił się Pan do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z zapytaniem, jak powinien być opodatkowany przychód ze sprzedaży praw i obowiązków wspólnika. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Podatnik zgodnie z art. 10 Kodeksu spółek handlowych i umowy Spółki Jawnej, której był wspólnikiem, przekazał ogół praw i obowiązków innej osobie. Przekazanie nastąpiło na podstaw ...

Czy dla przychodu ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej jako przychodu z praw majątkowych będą występowały koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości wkładów wniesionych do spółki - wartości przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 Kc - określonych w akcie utworzenia spółki i innych aktach notarialnych ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim uznaje stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez podatnika we wniosku z 06.12.2005 r. (złożonym 12.12.2005r.) że dla przychodu ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej jako przy ...

Czy sprzedaż patentu dot. wykonanego prototypu towaru jest przychodem z prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy sprzedaż praw majątkowych nie jest przedmiotem diałalności?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podst. art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8/2005 poz. 60 ze zmian.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 16.09.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku sta ...

Generowanie strony w 13 ms