Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: strona

W jaki sposób powinny być opodatkowane dochody z tytułu zatrudnienia i prowadzonej działalności gospodarczej uzyskane w Polsce i Wielkiej Brytanii?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z dnia 14-09-2005 r. Nr PD II/415/1/203/05 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

Brak podstaw do uwzględnienia któregokolwiek z wniesionych zarzutów odnoszących się do prawa procesowego, na podstawie unormowań którego ustalany, oceniany i przedstawiany jest stan faktyczny sprawy, w szczególności przebieg i wyniki postępowania dowodowego, czyni zasadną konstatację, że strona wnosząca skargę kasacyjną nie zakwestionowała w niej w sposób prawnie skuteczny ocen Sądu l instancji, który, w niezaskarżonym zarzutem naruszenia art. 141 § 4 u.p.p.s.a. uzasadnieniu wyroku, podzielił oceny organów podatkowych, iż w sprawie niniejszej nie zaistniały przesłanki do subsumcji pod uniemożliwiające opodatkowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unormowanie art. 14 ust. 2 umowy o unikaniu wzajemnego opodatkowania. Z tego samego powodu uznać należało, że właściwym i adekwatnym zarzutem naruszenia prawa procesowego nie zostały przez autora skargi kasacyjnej zakwestionowane prawnie skutecznie rozważania Sądu l instancji w obszarze wiarygodności i kompletności informacji udzielonej przez niemieckie służby skarbowe w trybie i na podstawie art. 23 ust. 1 przywoływanej umowy.

Wyrokiem z dnia 24 lutego 2005 r., wydanym w sprawie (sygn. akt) l SA/Sz 217/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Lutza P na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2004 r. utrzymującą w mocy decyzję Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 26 sierpnia 2003 r., którą określono skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób f ...

Czy organ, dokonując ustalenia treści czynności prawnej, na podstawie art. 199a ustawy Ordynacja podatkowa winien uwzględnić zgodny zamiar stron cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności (zawarcie przez Wnioskodawcę z rodzicami umowy określonej przez strony jako umowa darowizny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

Notatki, kopie, odpisy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Skorygowanie deklaracji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Notatki, kopie, odpisy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Zasady opodatkowania kwot wypłaconych byłemu pracownikowi na mocy ugody sądowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy wnioskodawczyni jest stroną w sprawie? Czy sprawa dotyczy wnioskodawczyni a w związku z tym czy wnioskodawczyni ma prawo wglądu do dokumentów rozliczeniowych spółki za 2005 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie w formie pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 39 ms