Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bezskuteczność


Zapytanie spółki dotyczyło: dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów uzyskania przychodów procesowych poniesionych w związku z wytoczeniem przez Syndyka postępowania w sprawie uznania czynności prawnej za bezskuteczną.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz.. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 28 lutego 2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 7 marca 2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Zwolnienie od podatku od towarów i usług oraz ujęcie w ewidencji oraz deklaracji dla podatku VAT (przez spółkę w upadłości) dostawy nieruchomości w przypadku gdy jej uprzednia sprzedaż (dokonana przez znajdującego się obecnie w upadłości) została uznana przez sąd za bezskuteczną (po wniesieniu tzw. "skargi pauliańskiej")

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29.06.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.06.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 29.08.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...


Czy w razie powstania odpowiedzialności Spółki wobec Faktora w przypadku I. C) - podpunkty a – d, przedstawionym w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, równowartość niespłaconej przez Dłużnika Wierzytelności zapłaconej na rzecz Faktora przez Spółkę w części niestanowiącej spłaty wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów, wraz z odsetkami ustawowymi od tej kwoty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 39 ms