Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urlop wypoczynkowy

Czy wypłacone przez pracodawcę kwoty z tyt. odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z odsetkami, które zasądzone zostały wyrokiem Sądu Pracy, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 95 ustawy o p.d.o.f.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.09.2005r. (data wpływu do Urzędu 15.09.2005r.), uzupełnionego w dniu 24.10.2005r. o opłatę skarbową, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 21 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 95 ustawy z dni ...

Czy do dodatkowych stanowisk pracy utworzonych po dacie rozpoczęcia realizacji inwestycji należy wliczyć osoby, które zostały zatrudnione po rozpoczęciu realizacji inwestycji, a obecnie znajdują się na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym (dotyczy zwolnień w podatku od nieruchomości)?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz uchwały nr XV/145/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 28.04.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości, Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., po rozpatrzeniu pisma stro ...

Czy wypłacony w dniu 09.01.2006r. przez byłego pracodawcę ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za zaległe lata jest przychodem 2006r. i czy pracodawca winien wystawić PIT-11 za 2006r. ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 06.04.2006 r. - za prawidłowe W dniu 06.04.2006 r. złożył Pan wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, ...

dotyczy zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznanych na podstawie ugody od byłego pracodawcy (godziny nadliczbowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop)

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14.07.2006 r. (uzupełnionego w dniu 8.08.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 6.07.2006 r., znak: PO I 415/34/06, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu z ...

Pytanie dotyczy zastosowania kosztów uzyskania przychodu od wynagrodzenia wypłaconego przez pracodawcę z tytułu przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia za okres od 01 stycznia do 31 sierpnia 2005 roku.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n a w i a uznać stanowisko Pana wyrażone we wniosku jako prawidłowe ...

Czy przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego w części stanowiącej honoraria należy zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, czy też przebywając na urlopie wypoczynkowym pracownik nie zachowuje prawa do naliczania w/w kosztów?

W dniu 26.07.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 10.08.2006 r. tutejszy organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 21.08.2006 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie ...

Czy zwrot poniesionych przez pracownika kosztów pozostających w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu wypoczynkowego nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 19 lipca 2006r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaję za prawidłowe stanowisko, iż zwrot poniesionych przez pracownika kosztów pozostających w bezpo ...

Czy naliczając pracownikowi zatrudnionemu do dnia 31 grudnia 2006r., zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego w miesiącu styczniu 2007r. ekwiwalentu za urlop, należy zastosować koszty uzyskania przychodów?

W dniu 23 stycznia 2007r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Śródmieście wpłynął wniosek Spółdzielni o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Spółdzielnia zwróciła się z zapytaniem czy naliczając pracownikowi zatrudnionemu do dnia 31 grudnia 2006r., zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego w miesiącu styczniu 2007r. ekwiwalentu ...

Czy przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prawidłowe jest wyłączanie z podstawy opodatkowania 50 % kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich wynagrodzenia zasadniczego za czas urlopu wypoczynkowego i urlopu naukowego.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% do wynagrodzenia nauczyciela akademickiego z ...

1. Czy wypłacone na mocy prawomocnego wyroku sądu odszkodowanie w zakresie złamania przepisów Kodeksu Pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wypłacone na mocy prawomocnego wyroku sądu odszkodowanie tytułem ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 47 ms