Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: więzienia

Areszt Śledczy prosi o wyjaśnienie określenia właściwości płatnika odpowiedzialnego za:- naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku otrzymania przez osoby osadzone od zatrudniających ich pracodawców świadczeń w postaci bonów towarowych,- sporządzenie informacji podatkowej związku z udzieleniem w/w świadczeń.

Pismem Nr ... z dnia 06 grudnia 2005 r. (wpływ: 12.12.2005 r.) Areszt Śledczy w X, zwrócił się prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych areszt śledczy jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu należności za pracę przypa ...

- dotyczy opodatkowania budynków szpitala więziennego.

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2. art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 ze zm.) postanawia udzielić na wniosek podatnika interpretacji art. 5 ust. 1 pkt 2d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) uznające, iż budynki szpitala więziennego winny b ...

- dotyczy możliwości zastosowania w podatku od nieruchomości na 2006 r.

Prezydent Miasta Elbląg działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) p o s t a n a w i a: udzielić, na wniosek Podatnika, interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Stosownie do zapisu § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a uchwały nr XXVI/665/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 1 gru ...

- dotyczy kwalifikowania powierzchni użytkowej budynków penitencjarnych (przeznaczonych na potrzeby zakwaterowania osadzonych) lub ich części, usytuowanych na terenie Aresztu Śledczego dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w D. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę postanawiam udzielić następującej pisemnej interpretacji: "Budynek aresztu śledczego lub jego część wykorzystywany ...

Czy od budynków lub ich części, zawierających cele mieszkalne dla osób w nich osadzonych, stosować stawki przewidziane dla budynków mieszkalnych, czy też pozostałych?

Prezydent Miasta Olsztyn działając na podstawie art. 14a § 1 - § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. Z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.),stwierdza, że budynki Aresztu Śledczego, wykorzystywane na potrzeby zakwaterowania osadzonych, podlegają opodatkowaniu stawką podatku określoną w art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. ...

- dotyczy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości budynków lub ich części przeznaczonych na zakwaterowanie osób osadzonych.

Burmistrz Miasta Szczytna na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), oraz art. 1a ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 października 2006r o wydanie in ...

Czy właściwe jest zastosowanie 7% stawki podatku VAT przy budowie pól spacerowych wraz z rozbudową budynku magazynu przyległego do budynku penitencjarnego w Areszcie Śledczym?

Działając na podstawie art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 12, art. 5 ust. 1, pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania prze ...

Generowanie strony w 28 ms