Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa z samym sobą

edyny wspólnik Spółki, będący jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu zawarł w dniu 29 września 2005r. umowę o pracę w formie aktu notarialnego z podatnikiem - Spółką, której przedmiotem jest wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem bieżących spraw Spółki. Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy wynagrodzenie wynikające z przedmiotowej umowy jest kosztem uzyskania przychodu.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.14b § 5 pkt 1) w związku z art.233 i 239 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.12.2005r. "A" Sp. z o.o. reprezentowanego przez radcę prawnego, ...

Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. może być zatrudniony w tej spółce na zasadzie umowy o pracę, umowy opartej na zasadach wynikających z kodeksu pracy, przy jednoczesnym zaliczeniu poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 29 ms