Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność kulturalna

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2003 r. skierowane do tut. urzędu przez podatnika w sprawie zwolnienia z podatku od towarów i usług, usług świadczonych przez kina oraz z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych ww. usług Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. na podstawie art. 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje ...

Dotyczy zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Stowarzyszenie poniosło wydatki na artykuły spożywcze zakupione w związku z organizacją obchodów patronki muzyki i śpiewu kościelnego i innych spotkań orkiestry. Stowarzyszenie podjęło wątpliwość, czy są to koszty uzyskania przychodu.

W związku z pismem Stowarzyszenia sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a dot. zwolnień przedmiotowych - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Opisany przez Stowarzyszenie stan faktyczny jest nas ...

Jak w ramach produkcji filmowej wykonywanej osobiście w mojej firmie, mogę jako scenarzysta, reżyser czy operator filmowy wykonywać pracę wg umów o dzieło, wynikającej z prawa autorskiego ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 30.01.2004 r. zapytaniem dotyczącym zawarcia „z samym sobą” umowy o dzieło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizacji filmów dokumentalnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie ...

Dotyczy interpretacji przepisów prawnych dotyczących opodatkowania artystów z Rosji oraz Stanów Zjednoczonych, wykonujących pracę na terenie Polski oraz za granicą?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08 stycznia 2004r, tutejszy organ podatkowy informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 umowy z dnia 08 października 1974 r. między Polską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (Dz. U. z 1986 r. Nr 31, poz. 178, 179 ze zm.) dochód uzyskany przez osobę fizyczną m ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług iluzjonistycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej. W roku 2004 zamierzam występować na terenie krajów Unii Europejskiej i spodziewam się otrzymywać tam wynagrodzenie. W związku z tym mam pytanie: Czy przychód z wykonywania tej usługi pozbawi mnie prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej ? W jaki sposób podpisywać mam umowy z partnerami, aby nie utracić warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 15.01.2004 r. i 19.01.2004 r. zapytaniem w sprawie - sposobu opodatkowania przychodów zagranicznych uzyskiwanych w 2004 r. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej oraz sposobu zawierania umów z partnerami Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty korzystając z uprawnień nadanych przez art. 14a ...

Czy na podstawie statutu fundacji, której celem działalności jest: popieranie integracji Polski z Unią Europejską, pogłębianie wzajemnego zrozumienia społeczeństw, rozwijanie świadomości tożsamości europejskiej można sklasyfikować cele do jednej ze sfer działalności uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt.4 ustawy o p.d.o.p.

W odpowiedzi na zapytanie Fundacji z dnia 06.10.2003 r. (wpłynęło do Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów w dniu 04.11.2003 r., przekazane do Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów w dniu 15.11.2003 r. a następnie wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 30.01.2004 r.) złożone w trybie artykułu 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm), ...

Na jakich zasadach opodatkowany jest przychód z tytułu opłat za usługi w zakresie działalności rozrywkowej wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskany przez osobę będącą obywatelem polskim, mieszkającym na stałe we Włoszech?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. ...

W opinii Podatnika nie ma bezpośredniej zależności pomiędzy otrzymywaną dotacją, a ilością świadczonych usług. Kwota dotacji jest niezmienna bez względu na ilość zorganizowanych imprez, ilość sprzedanych biletów czy też ilość osób odwiedzających klub. Wobec powyższego, zdaniem Podatnika, dotacja otrzymywana na prowadzenie działalności kulturalnej nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

Klub będący miejską instytucją kultury, powołaną uchwałą Rady Miasta otrzymuje środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej od gminy, która przekazuje na jego rzecz co miesiąc dotację. Otrzymywane dotacje klub obowiązany jest wydatkować na prowadzenie działalności kulturalnej. Z dotacji tych opłacane są wynagrodzenia, koszty utrzymania budynku oraz w znikomym zakresie finanso ...

Czy nabycie samochodów przez osobę prawną, której celem statutowym jest m. in. działalność kulturalna jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście stosownie do treści art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie Podatnika znak: D.3017-01/04 z dnia 27.01.2004 r. (data wpływu 29.01.2004 r.) uzupełnione korespondencją z dnia 26.02.2004 r. dotyczące nabycia samochodu osobowego od osoby fizycznej nie prowadzącej dzi ...

Czy podlegają opodatkowaniu przekazywanie nagród rzeczowych podczas konkursów organizowanych przez bibliotekę publiczną w ramach jej zadań statutowych, tj. w ramach zaspokajania potrzeb oświatowych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury ?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ) podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez dostawę towarów , o której mowa wyżej, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ( art. 7 ust. 1 ww. ustaw ...

Generowanie strony w 5 ms