Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sankcja administracyjna

1. Stwierdzić należy, że Sąd naruszył prawo materialne, tj. art. 27 ust. 6 ustawy o podatku VAT twierdząc, że nałożenie na skarżącą spółkę cywilną osób fizycznych, jako jednostkę organizacyjną, dodatkowego zobowiązania podatkowego, przewidzianego w art. 27 ust. 6 tej ustawy, oznacza dopuszczenie stosowania wobec wspólników Spółki za ten sam czyn sankcji administracyjnej i odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe. Sąd I instancji nie miał również podstaw do przyjęcia, że zastosowanie niniejszego przepisu przez organa podatkowe stanowiło naruszenie zasady państwa prawa wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP. 2. Skorzystanie z prawa do zwiększenia podatku naliczonego o podatek akcyzowy jest uzależnione od bezpośredniej sprzedaży oleju posiadaczom środków transportu wodnego wykonującym wskazaną działalność gospodarczą, tj. działalność w zakresie transportu morskiego i przybrzeżnego oraz transportu wodnego śródlądowego. Zakupiony od strony skarżącej olej napędowy został natomiast wykorzystany do prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie połowu i sprzedaży ryb.

Wyrokiem z 12 maja 2004 r., sygn. akt SA/Sz 1638/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu skargi O Sp. z o.o., stwierdził nieważność decyzji Izby Skarbowej w Szczecinie z 19 czerwca 2002 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z 7 marca 2002 r. w części ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, w pozostałej ...

Opodatkowanie przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia należności Skarbu Państwa oraz obowiązek wystawienia deklaracji PIT 8C.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w ...


1. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe, którego dotyczy spór nie posiada czterech charakterystycznych cech podatku VAT jak: powszechność, proporcjonalność, wielofazowość i neutralność. Dlatego też nie wprowadza ono podatku, cła lub opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1 VI Dyrektywy, lecz przewiduje sankcję administracyjną, która może być nałożona na podatnika podatku VAT w przypadku stwierdzenia, że zadeklarował on kwotę zwrotu różnicy podatku VAT lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej. Należy zatem stwierdzić, iż dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie może być uznane za środek specjalny w rozumieniu art. 27 ust. 1 VI Dyrektywy, a zatem stosowanie przepisów art. 109 ust. 4 i 5 ustawy o VAT należy uznać za zgodne z regulacjami prawa wspólnotowego. 2. Z chwilą przystąpienia RP do UE prawo wspólnotowe stało się integralną częścią polskiego porządku prawnego. Wszystkie organy państwa mają obowiązek stosować je na równi z prawem krajowym, a w przypadku kolizji z pierwszeństwem stosować regulacje wspólnotowe. Uprzywilejowaną pozycję regulacji wspólnotowych w hierarchii źródeł prawa gwarantują też postanowienia art. 91 Konstytucji RP.

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 102/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę P. Sp. jawna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2006 r., Nr PPI/4407-144/BKL/06 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. W wyroku Sąd wskazał stan faktyczny sprawy. Decyzją z dnia 8 września 2006 r. Dyrektor Urzędu ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w przypadku umorzenia przez Wnioskodawcę nałożonej kary administracyjnej, za usunięcie drzew bez zezwolenia, wartość tej kary wraz z odsetkami stanowić będzie przychód z innych źródeł strony, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawić PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 33 ms