Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pouczenie

Merytoryczne rozpoznanie skargi zawsze poprzedza kontrola dopuszczalności środka zaskarżenia.Strona przed złożeniem skargi do sądu administracyjnego musi wyczerpać środki zaskarżenia przysługujące jej w toku postępowania administracyjnego. Skarga wniesiona przez podmiot w upadłości, w sytuacji, w której przysługuje mu odwołanie od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, jest zatem niedopuszczalna i podlega odrzuceniu z powodu niewyczerpania przysługujących im środków zaskarżenia.

Pismem z dnia 31 marca 2005 roku przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „P” w upadłości zwróciło się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódż-Górna w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60) o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 19 ...

Podatnik prowadząc działalność gospodarzą w zakresie księgowości i doradztwa podatkowego zapytuje czy może zakupić kamerę video z funkcją fotografowania (aparatem cyfrowym) i zaliczyć do środków trwałych, a w konsekwencji poprzez odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów ?

Działając na podstawie art. 213 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, prostuje z urzędu decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 16.06.2005r. nr PB I-1/4117/IN-2/US Tom. Maz./05/IN, wydaną na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ww. ustawy. Postanowieniem z dnia 18.10.2005r. sygn. akt I SA/Łd 983/05 Wojewódzki Sąd ...

Generowanie strony w 4 ms