Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skargi

Merytoryczne rozpoznanie skargi zawsze poprzedza kontrola dopuszczalności środka zaskarżenia.Strona przed złożeniem skargi do sądu administracyjnego musi wyczerpać środki zaskarżenia przysługujące jej w toku postępowania administracyjnego. Skarga wniesiona przez podmiot w upadłości, w sytuacji, w której przysługuje mu odwołanie od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, jest zatem niedopuszczalna i podlega odrzuceniu z powodu niewyczerpania przysługujących im środków zaskarżenia.

Pismem z dnia 31 marca 2005 roku przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „P” w upadłości zwróciło się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódż-Górna w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60) o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 19 ...

Art. 385 Kpc stanowiący, że "Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest ona bezzasadna" nie ma zastosowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym; środki prawne w tym postępowaniu to skarga i skarga kasacyjna (art. art. 50-62 i 173-193 Prawa...), a nie apelacja.

Wyrokiem z dnia 17 września 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 2012-2013/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Ireny i Bernarda S. na decyzje Izby Skarbowej w Katowicach z 27 sierpnia 2002 r. Nr PB.II/2-4171/56/Wo/03 i Nr PB.II/2-41172/20/Wo/03 w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. i odsetek od zaległości w tym podatku. Z uzasadnienia wyroku wynikało, że przedmi ...

Zwolnienie od podatku od towarów i usług oraz ujęcie w ewidencji oraz deklaracji dla podatku VAT (przez spółkę w upadłości) dostawy nieruchomości w przypadku gdy jej uprzednia sprzedaż (dokonana przez znajdującego się obecnie w upadłości) została uznana przez sąd za bezskuteczną (po wniesieniu tzw. "skargi pauliańskiej")

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29.06.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.06.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 29.08.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy „suma pieniężna” przyznana na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

W świetle art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) w zw. z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73 poz. 443) doradca podatkowy uprawniony jest do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym, na które służy zażalenie.

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2009 r., sygn. I FSK 1843/07, Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów pytanie prawne: „czy na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. nr 73 poz. 443) w zw. z art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U ...

Odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody sadowej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości dotyczy straty – rzeczywistego uszczerbku w posiadanym majątku, a więc szkody rzeczywistej jakiej doznał właściciel. Zatem uznać należy, iż podlega ono zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 45 ms